วันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2559
อัพเดทล่าสุด 6 ชั่วโมง 14 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

องค์การอนามัยโลก

Wednesday, November 16, 2016 - 21:43
ในปี 2559 นี้ ประเด็นการรณรงค์วันเบาหวานโลก คือ "Eyes on Diabetes" โดยเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการคัดกรองโรคเบาหวาน และการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน การพบโรคเบาหวานในระยะเริ่มแรก และให้การรักษาที่รวดเร็วจะลดโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน ซึ่งแต่ละโรคมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงมาก และทำให้ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
Wednesday, November 16, 2016 - 11:23
องค์การอนามัยโลกยกย่องในหลวงรัชกาลที่ 9 ชี้พระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขล้วนสะท้อนหลักการ “สุขภาพดีถ้วนหน้า” ทรงเป็นแรงบันดาลใจสำหรับองค์การอนามัยโลก และผู้นำอื่นๆ ของโลก
Sunday, September 25, 2016 - 13:58
ไทยหนุนประเทศกำลังพัฒนา สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยกตัวอย่างความสำเร็จของไทยที่นานาชาติยกย่องที่สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสามารถดำเนินงานได้โดยใช้ต้นทุนต่ำ และทุกประเทศสามารถทำได้ หากประเทศมีเจตจำนงทางการเมืองและผู้นำประเทศมีนโยบายที่ชัดเจน 
Friday, September 9, 2016 - 15:01
ที่ประชุม คกก.บริหารองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก 11 ประเทศ แลกเปลี่ยนปัจจัยความสำเร็จของไทยในเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ชี้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นพื้นฐานสำคัญสู่ความสำเร็จในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาคมโลก
Friday, September 9, 2016 - 14:29
รมว.สาธารณสุข ประชุม คกก.บริหารองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก ที่ศรีลังกา ร่วมกับ 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก รับรองปฏิญญาว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการปฐมภูมิเพื่อการจัดการปัญหา NCDs พร้อมระบุประเด็นท้าทาย พัฒนากลไกจัดหายาและวัคซีนที่จำเป็นต่อการป้องกันและรักษาโรค โดยใช้ระบบการจัดซื้อยาร่วมกันในภูมิภาค เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรอง และลดการผูกขาดยาจำเป็น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเวชภัณฑ์เหล่านี้ได้
Saturday, August 13, 2016 - 22:26
สธ.ผยไทยยังเสี่ยงโรคไข้หวัดนก แม้ไม่พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2549 เนื่องจากพบการระบาดอย่างต่อเนื่องในประเทศเพื่อนบ้าน กำชับหน่วยบริการในสังกัดทั่วประเทศ คง 6 มาตรการรับมือโรคไข้หวัดนกอย่างเคร่งครัด โดยเฝ้าระวังสัญญาณการระบาด เตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการตรวจจับเชื้อ การรักษาพยาบาล ยาต้านไวรัส การคัดกรองที่ช่องทางเข้า-ออกประเทศและการให้ความรู้ประชาชน
Wednesday, June 22, 2016 - 21:06
เครือข่ายภาคประชาสังคมด้านเอดส์ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จที่ยังไม่สำเร็จ จากกรณีที่ได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสในทารกแรกเกิด เป็นประเทศที่ 2 ของโลก ชี้ปัญหายังต้องแก้ต่ออีกมาก ทั้งผู้หญิงและแรงงานข้ามชาติ  
Thursday, June 9, 2016 - 14:59
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ฯ เผย 4 ปัจจัยสำคัญ ส่งไทยประสบผลสำเร็จ “การยุติติดเชื้อ HIV แม่สู่ลูก อัตราต่ำกว่าร้อยละ 2 เป็นประเทศที่ 2 ของโลก” ทั้งจากโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณสุข การวิจัยต่อเนื่องและจริงจัง การมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และกลไกขับเคลื่อนโดยภาคประชาสังคม แถมสะท้อนความคุ้มค่าการลงทุนสุขภาพของประเทศ เตือนรัฐบาลอย่าแค่รับรางวัลแล้วจบ แต่ควรเดินหน้าระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนในประเทศ
Wednesday, June 8, 2016 - 17:52
รมว.สธ.เป็นตัวแทนประเทศไทยรับมอบเกียรติบัตรยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก สำเร็จตามเป้าหมายองค์การอนามัยโลกคือต่ำกว่าร้อยละ 2 ซึ่งเป็นประเทศแรกของเอเชีย และเป็นประเทศที่ 2 ของโลก
Wednesday, May 25, 2016 - 13:40
รมว.สธ.ปาฐกถาปัจจัยสำคัญ 4 ประการที่ผลักดันให้เกิดผลสำเร็จต่อวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ในที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก พร้อมหารือรัฐมนตรีกลุ่มประเทศพันธมิตรเพื่อการต่อสู้กับการดื้อยาต้านจุลชีพ ด้านผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวชื่นชมประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จในการลดการแพร่เชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก เป็นประเทศที่ 2 ของโลกต่อจากประเทศคิวบา

Pages