ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เผยแพร่รายงานที่เน้นถึงรายชื่อของเชื้อราที่เป็ร "เชื้อโรคที่มีความสำคัญอันดับต้นๆ"  เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นรายการของเชื้อรา 19 ชนิดที่ถือเป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อสุขภาพของประชาชน

รายชื่อเชื้อโรคจากเชื้อราที่มีลำดับความสำคัญอันดับตั้น (FPPL) เป็นความพยายามระดับโลกครั้งแรกในการจัดลำดับความสำคัญของเชื้อโรคจากเชื้อราอย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาจากความต้องการในการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควร และการรับรู้ถึงความสำคัญด้านสาธารณสุข รายชื่อเชื้อโรคจากเชื้อรา หรือ FPPL มีเป้าหมายที่จะมุ่งเน้นและขับเคลื่อนการวิจัยและการแทรกแซงนโยบายเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างการตอบสนองทั่วโลกต่อการติดเชื้อราและการดื้อต่อเชื้อรา

ทำไม WHO จึงต้องหันมาสนใจเชื้อก่อโรคจากเชื้อรา ทั้งๆ ที่การระบาดใหญ่ยังไม่สงบดี? WHO บอกว่าเชื้อโรคจากเชื้อรากำลังเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อสุขภาพของประชาชน เนื่องจากพบได้บ่อยขึ้นและดื้อต่อการรักษาด้วยยาต้านเชื้อราเพียง 4 ประเภทที่มีอยู่ในปัจจุบัน และมีผู้ป่วยเพียงไม่กี่รายที่อยู่ในขั้นตอนการรักษา เชื้อก่อโรคจากเชื้อราส่วนใหญ่ขาดการวินิจฉัยที่รวดเร็วและละเอียดอ่อน และกระบวนการรักษษอยู่นั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ในวงกว้างหรือมีราคาที่คนทั่วไปจะรับไหว ซึ่งเป็นปัญหาเดียวกันทั่วโลก

รูปแบบการแพร่ระบาดของเชื้อราเหล่านี้มักส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่ป่วยหนักและผู้ที่มีภาวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันที่สำคัญ ประชากรที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อราแบบแพร่กระจาย ได้แก่ ผู้ที่เป็นมะเร็ง เอชไอวี/เอดส์ ผู้ที่รับการปลูกถ่ายอวัยวะ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง และการติดเชื้อวัณโรคระยะหลังระยะแรกเริ่ม

ตอนนี้ มีหลักฐานที่เกิดขึ้นใหม่บ่งชี้ว่าอุบัติการณ์และช่วงการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ของโรคเชื้อรากำลังขยายตัวทั่วโลกเนื่องจากภาวะโลกร้อนและการเพิ่มขึ้นของการเดินทางและการค้าระหว่างประเทศ ในช่วงการระบาดของ COVID-19

รายงานอุบัติการณ์ของการติดเชื้อราที่แพร่กระจายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เนื่องจากเชื้อราที่ทำให้เกิดการติดเชื้อทั่วไป (เช่น เชื้อราในช่องปากและเชื้อราในช่องคลอด) มีความทนทานต่อการรักษามากขึ้น ความเสี่ยงสำหรับการพัฒนารูปแบบการติดเชื้อที่แพร่กระจายมากขึ้นในประชากรทั่วไปก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

ดร. ฮานัน บาล์คี (Dr Hanan Balkhy) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ WHO ฝ่ายการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) กล่าวว่า "เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพเผยตัวมันองขึ้นมาจากปรากฏการณ์การดื้อยาปฏิชีวนะที่กำลังระบาดในวงกว้าง การติดเชื้อรากำลังเพิ่มขึ้น และดื้อต่อการรักษามากขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขทั่วโลก"

แม้จะมีความกังวลเพิ่มขึ้น แต่การติดเชื้อราได้รับความสนใจและทรัพยากรน้อยมาก ทำให้ขาดข้อมูลที่มีคุณภาพเกี่ยวกับการแพร่กระจายของโรคเชื้อราและรูปแบบการดื้อต่อเชื้อรา เป็นผลให้ไม่ทราบสถานการณ์ที่แน่นอนของโรคเชื้อราและการดื้อต่อเชื้อรา และการตอบสนองต่อภัยคุกคามนี้ก็ไม่ได้รับความสำคัญเท่าที่ควร

โรคจากเชื้อสามประเภทที่ถูกกำหนดลำดับความสำคัญโดย WHO  มีอะไรบ้าง?

รายชื่อ FPPL แบ่งออกเป็นสามประเภท คือ

1. ความสำคัญระดับวิกฤต

2. ระดับสูง และ

3. ระดับปานกลาง

เชื้อก่อโรคจากเชื้อราในแต่ละประเภทลำดับความสำคัญได้รับการจัดอันดับเนื่องจากผลกระทบด้านสาธารณสุขและ/หรือความเสี่ยงต่อการดื้อต่อเชื้อราที่เกิดขึ้นใหม่ ในขณะที่ WHO  ตระหนักถึงเชื้อโรคที่สำคัญเหล่านี้เนื่องจากความกังวลด้านสาธารณสุขทั่วโลก แต่ WHO เน้นว่า FPPL จะต้องได้รับการตีความและบริบทอย่างระมัดระวัง เนื่องจากเชื้อโรคเฉพาะถิ่นบางชนิดอาจมีความน่ากังวลมากกว่าในบริบทระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ปรากฏการณ์นี้ ยังต้องการหลักฐานเพิ่มเติมแลกำหนดะประเด็นสำคัญสำหรับการดำเนินการ

ผู้เขียนรายงานเน้นถึงความจำเป็นในการหาหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อแจ้งการตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นนี้และเพื่อให้เข้าใจถึงภาระได้ดีขึ้น ทั้งในแง่ของโรคและการดื้อต่อเชื้อรา รายงานยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการประสานงานเพื่อจัดการกับผลกระทบของการใช้ยาต้านเชื้อราต่อการดื้อยาในมิติที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย  One Health (แนวทางที่เรียกร้องให้ "ความพยายามร่วมกันของหลายสาขาวิชาที่ทำงานในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก เพื่อให้ได้มาซึ่งสุขภาพที่ดีที่สุดสำหรับผู้คน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมของเรา) และเรียกร้องให้ขยายการเข้าถึงการวินิจฉัยและการรักษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน

ดร. ไฮเลเยซุส เกตาฮุม (Haileyesus Getahun) ผู้อำนวยการ WHO ฝ่ายประสานงาน AMR Global Coordination กล่าวว่า "เราต้องการข้อมูลและหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดเชื้อราและการดื้อต่อเชื้อราเพื่อแจ้งและปรับปรุงการตอบสนองต่อเชื้อโรคจากเชื้อราที่มีความสำคัญเหล่านี้"

รายงาน FPPL เน้นย้ำกลยุทธ์สำหรับผู้กำหนดนโยบาย ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ กลยุทธ์ที่เสนอในรายงานนี้มีจุดมุ่งหมายร่วมกันเพื่อสร้างหลักฐานและปรับปรุงการตอบสนองต่อเชื้อโรคที่มีความสำคัญต่อเชื้อราเหล่านี้ รวมถึงการป้องกันไม่ให้เกิดการดื้อยาต้านเชื้อรา การดำเนินการที่แนะนำเบื้องต้นจะเน้นที่: (1) การเสริมสร้างศักยภาพของห้องปฏิบัติการและการเฝ้าระวัง; (2) การลงทุนด้านการวิจัย การพัฒนา และนวัตกรรมอย่างยั่งยืน และ (3) ส่งเสริมการแทรกแซงด้านสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุม

ดร. ไฮเลเยซุส เกตาฮุม กล่าวว่า "ประเทศต่างๆ ได้รับการสนับสนุนให้ปฏิบัติตามแนวทางทีละขั้นตอน โดยเริ่มจากการเสริมสร้างห้องปฏิบัติการโรคเชื้อราและความสามารถในการเฝ้าระวัง และสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงการรักษาและการวินิจฉัยที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันทั่วโลก"

การดื้อต่อยาต้านเชื้อราส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการใช้ยาต้านเชื้อราที่ไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นในมิติด้านต่างๆ ของแนวทาง One Health ตัวอย่างเช่น การใช้ยาต้านเชื้อราอย่างไม่เหมาะสมในการเกษตรเชื่อมโยงกับอัตราการติดเชื้อ Aspergillus fumigatus ที่ดื้อต่อยาต้านเชื้อราเอโซล (Azole) ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น รายงานยังเรียกร้องให้ส่งเสริมความร่วมมือของ WHO กับองค์กรจตุรภาคีและพันธมิตรอื่นๆ เพื่อจัดการกับผลกระทบของการใช้ยาต้านเชื้อราต่อการดื้อยาในแง่ของการดำเนินการผ่านการประสานงาน One Health

 

 

อ้างอิง

"WHO releases first-ever list of health-threatening fungi". (25 October 2022). WHO.

 

ภาพจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Fungal_infection#/media/File:Pulmonary_aspergillosis.jpg