ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ชื่นชมกรมควบคุมโรค ดำเนินการเป็นศูนย์ประสานข้อมูลระดับชาติ ในการจัดทำรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนโลก 2023 เผยทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนกว่า 1.9 ล้านราย

วันที่ 3 ม.ค. 2566 นายแพทย์ จอส ฟอนเดลาร์ (Dr Jos Vandelaer) ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ได้กล่าวชื่นชมกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการดำเนินการเป็นศูนย์ประสานข้อมูลระดับชาติในการจัดทำรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนโลก หรือ Global Status Report on Road Safety 2023 (GSRRS 2023) โดยกรมควบคุมโรคได้ทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยในการประสานข้อมูลจากหลากหลายแหล่งไม่เพียงแค่กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น แต่ยังรวมถึงหน่วยงานต่างๆอีกประมาณ 10 แห่ง เช่น กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด  

ด้วยการรวบรวมและผสานข้อมูลอย่างพิถีพิถันจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเหล่านี้ กรมควบคุมโรค มีบทบาทสำคัญในการป้อนข้อมูลอันทรงคุณค่าสู่รายงานที่องค์การอนามัยโลกตีพิมพ์  เราขอแสดงความชื่นชมอย่างสุดซึ้งต่อ กรมควบคุมโรค สำหรับความพยายามอันยอดเยี่ยมในการประสานงานภารกิจอันซับซ้อนนี้ รวมถึงผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ ทำให้รายงานฉบับนี้สำเร็จได้  

โดยนายแพทย์ จอส ฟอนเดลาร์ ได้กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกได้ทุ่มเททำงานอย่างต่อเนื่องกับรัฐบาลไทยและพันธมิตร เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยทางท้องถนนซึ่งเป็นความท้าทายที่สำคัญของประเทศไทย เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับที่ 5 ซึ่งมุ่งลดอุบัติเหตุ ทางถนนลงร้อยละ 50 ภายในปี 2027 แม้ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงจุดนั้น แต่ความคืบหน้าก็เป็นที่น่าพอใจ  ซึ่งข้อความดังกล่าวได้เผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ Facebook : World Health Organization Thailand ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนโลก ได้มีการจัดทำแล้ว 5 ฉบับ ในปี 2009, 2013, 2015, 2018 และ 2023 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามการดำเนินการรายงานสถานการณ์และขับเคลื่อนการดำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศสมาชิก ระดับภูมิภาคและระดับโลก สำหรับรายงาน ฉบับที่ 5 (ปี 2023) องค์การอนามัยโรคได้มอบหมายให้กรมควบคุมโรคเป็นผู้ประสานข้อมูลระดับชาติ กรมควบคุมโรคได้มีการดำเนินการรวบรวมข้อมูลจาก 10 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บถนนตามปีปฏิทิน พ.ศ. 2564 (2021) จนสำเร็จตามขั้นตอน และองค์การอนามัยโลก ได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนโลก ครั้งที่ 5 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 

นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนฉบับที่ 5 ปี 2023 (ใช้ข้อมูลในปี 2021) ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนกว่า 1.9 ล้านราย ต่อปี คิดเป็นอัตรา 15 ต่อแสนประชากร การบาดเจ็บทางถนนยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของช่วงอายุ 5-29 ปี สำหรับข้อมูลประเทศไทยประชากร 71.6 ล้านคน จำนวนยานพาหนะที่จดทะเบียน 42.31 ล้านคัน ค่าประมาณการผู้เสียชีวิตทางถนนจากองค์การอนามัยโลก 18,218 ราย อัตราผู้เสียชีวิตทางถนน 25 ต่อแสนประชากร ซึ่งลดลงจาก 32.7 ต่อแสนประชากร ในรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนโลกฉบับที่ 4 ปี 2018 ซึ่งถือว่ามีแนวโน้มที่ดีแต่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยังคงต้องทุ่มเททำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้อัตราการเสียชีวิตทางถนนลงให้ได้ 12 ต่อแสนประชากรภายในปี 2570 หากต้องการสืบค้นข้อมูลรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนโลก ฉบับที่ 5 (2023) เพิ่มเติม สามารถสืบค้นได้ที่ www.who.int หรือ WHO ROAD SAFETY DATA APP