ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.จับมือ สรพ. สมาคมวิชาชีพ และ สธ. จัดแนวทางดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ให้ได้รับการรักษาทันที ลดอัตราเสียชีวิต เผยข้อมูลพบภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นสาเหตุหลักการเสียชีวิตของผู้ป่วยในรพ. และการรักษาที่ผ่านมายังไม่มีแนวทางประสานงานส่งต่อชัดเจนระหว่างรพ.ชุมชนและรพ.ทั่วไปหรือรพ.ศูนย์ในจังหวัด เริ่มนำร่องที่ จ.พิษณุโลก ลดอัตราตายจาก 73 % เหลือ 37% ก่อนขยายความร่วมมือไปยังเครือข่ายรพ.อื่น พร้อมเปิดโครงการพิชิตติดเชื้อในกระแสเลือด ตั้งเป้าช่วยผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดรอดชีวิต 1,500 รายให้ได้

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักดิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กทม.  นายแพทย์อนุวัฒน์   ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการ 1,500 ชีวิต พิชิตติดเชื้อในกระแสเลือด

นายแพทย์อนุวัฒน์ กล่าวว่า ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตแบบรุนแรง (Severe sepsis and septic shock) เป็นปัญหาสำคัญของระบบสาธารณสุขไทย และเป็นปัญหาสุขภาพในแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ หรือ Service plan ของกระทรวงสาธารณสุขด้วย จากข้อมูลของ สปสช. พบว่าภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตแบบรุนแรง เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของผู้ป่วยในรพ. และการรักษายังไม่มีแนวทางการประสานดูแลและส่งต่อผู้ป่วยระหว่างรพ.ชุมชนและรพ.ทั่วไปหรือรพ.ศูนย์ภายในจังหวัดอย่างเป็นระบบ ส่งผลทำให้ได้รับการดูแลล่าช้า ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน นำไปสู่อัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้น

นายแพทย์อนุวัฒน์ กล่าวต่อว่า ดังนั้นบุคลากรการแพทย์ ร่วมกับสปสช. และสรพ. จึงพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตอย่างเป็นระบบ โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง จัดทำแนวปฏิบัติดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตเพื่อให้ได้รับการดูแลมีมาตรฐาน ตั้งแต่รพ.ขนาดเล็กจนถึงรพ.ศูนย์ขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพสูง ตั้งแต่การวินิจฉัย การดูแลเบื้องต้น และการติดตามส่งต่อผู้ป่วย ตลอดจนจัดทำช่องทางด่วน (Fast track) ส่งต่อผู้ป่วยมายังห้องไอซียูให้เร็วที่สุด ให้ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดได้รับการรักษาทันที

ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ.)   กล่าวว่า ในการดำเนินการนั้น เบื้องต้นได้นำร่องในจ.พิษณุโลก พบว่าสามารถลดอัตราเสียชีวิตได้จากร้อยละ 73 ในปี 2549 เหลือร้อยละ 37 ในปี 2554 ก่อนจะขยายไปสู่จังหวัดอื่นๆ ในเขต 2 ตั้งแต่ปี 2555 ก็พบว่าช่วยลดอัตราเสียชีวิตได้เช่นกัน จึงได้จัดโครงการ 1,500 ชีวิต พิชิตติดเชื้อในกระแสเลือด เพื่อสร้างเป้าหมายร่วมกันในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตแบบรุนแรงที่มารับบริการในรพ.ที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต มีเป้าหมายเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตแบบรุนแรงให้รอดชีวิตได้มากกว่า 1,500 รายในระยะเวลา 1 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556

ทั้งนี้ มีเครือข่ายที่ร่วมในโครงการครั้งนี้ กว่า 20 จังหวัด ได้แก่ เครือข่ายหน่วยบริการเขตบริการสุขภาพที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย และตาก), เครือข่ายหน่วยบริการจังหวัดกำแพงเพชร ลำปาง น่าน อยุธยา ปทุมธานี อ่างทอง ลพบุรี นครนายก นครราชสีมา อุดรธานี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี, รพ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, รพ.เลิศสิน, รพ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.ชลบุรี

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการ ได้แก่ สรพ., สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย, สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย, สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย, สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย และสำนักการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่องที่เกี่ยวข้อง