ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เดลินิวส์ - มติ ครม. ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สั่งทุกกระทรวงร่วมรณรงค์ ให้คลังใช้ภาษีจูงใจชาวบ้านปั่นทุกวัน อาคารขนาดใหญ่ต้องมีที่จอดสองล้อ ด้าน กทม.ชี้ ทำมานานแล้วโครงการให้เช่าจักรยานเชื่อมระบบขนส่งมวลชน 17 สถานีและเดินหน้าสร้างทางจักรยานชุมชน เชื่อมถนนสายหลักและระบบขนส่ง

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติรับทราบมติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เสร็จภายในปี 2558 กำหนดรายละเอียดให้รับไปปฏิบัติ ให้สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดเป็นนโยบายหลักให้การเดินและการใช้จักรยานเป็น วิธีการเดินทางระยะสั้นที่สำคัญ และทำหน้าที่ประสานงานหน่วยงานภาครัฐให้นำนโยบายไปปฏิบัติ โดยให้กระทรวงคมนาคม ส่งเสริมการเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งสาธารณะด้วยการเดินเท้าและการใช้จักรยาน โดยให้ความรู้ เน้นความสำคัญต่อผู้เดินเท้าและผู้ใช้จักรยานทุกกลุ่มทุกคนในการสอบเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่ยานยนต์ทุกชนิด

ครม. แสดงออกถึงความจริงจังในการให้ความสำคัญกับการใช้จักรยานและการเดิน โดยให้กระทรวงการคลัง จัดหามาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ให้กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขกฎกระทรวง พ.ร.บ.ควบคุมอาคารและข้อบัญญัติท้องถิ่นให้เจ้าของอาคารขนาดใหญ่ อาคารสาธารณะ และสถานีขนส่ง จัดให้มีที่จอดจักรยานที่สะดวก ปลอดภัยและเพียงพอ และกำหนดให้จังหวัดมีหน้าที่สนับสนุนการเดินทางเท้าและการใช้จักรยานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ขณะที่ กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้มีหลักสูตรให้ความรู้และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการเดิน และการใช้จักรยาน เช่น ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สัญญาณมือ และไฟจักรยานกับผู้ขับขี่ให้ถูกต้อง ปลอดภัยและสนับสนุนให้ใช้เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล แก่นักเรียนนักศึกษาส่งเสริมและสนับสนุน ให้เดินหรือใช้จักรยานในการเดินทางมาเรียน และจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินและการใช้จักรยานภายในสถานศึกษา ส่วนกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการ ที่เกี่ยวกับการเดินและการใช้จักรยาน อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการในการเดินทาง ที่ได้มาตรฐาน ราคาที่เป็นธรรม

ส่วนกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รณรงค์ให้ประชาชนเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน และสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเดินและใช้จักรยานอย่างต่อเนื่อง โดยให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนับสนุนการท่องเที่ยวด้วยจักรยานและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการที่พักมีจักรยานให้บริการนักท่องเที่ยว มติ ครม.ยังได้มอบหมายให้ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยเป็นแกนนำ ประสานกับภาคีที่เกี่ยวข้องด้านการเดินและการใช้จักรยานและภาคีสมัชชาสุขภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ร่วมในกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์การจัดระบบฯ รวมทั้งการให้คำปรึกษา คำแนะนำ การสนับ สนุนทางวิชาการ การศึกษาดูงานเรียนรู้จากพื้นที่ที่ดำเนินงาน

ด้าน น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า ในส่วนของ กทม. เล็งเห็นความสำคัญมาโดยตลอด โดยได้ดำเนินการไปแล้วก่อนหน้านี้ ด้วยการเปิดโครงการจักรยานสาธารณะปันปั่น เพื่อให้ประชาชนเช่าจักรยานในการเดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนสาธารณะไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. เป็นต้นมา โดยเปิดให้บริการไปแล้วบนถนนสาทรเหนือ ถนนสาทรใต้ ถนนพระราม 4 ถนนพญาไท ถนนพระรามที่ 1 ถนนราชดำริ ถนนสีลม ถนนนราธิวาส ถนนวิทยุ ถนนเพลินจิต 17 จุด ได้แก่ สถานีจามจุรีสแควร์ สถานีสยามสแควร์ สถานีสยามเซ็นเตอร์สถานีจุฬาฯ 1 (หน้าคณะวิทยาศาสตร์) สถานีจุฬาฯ 2 (ตรงข้ามเตรียมอุดม) สถานีสยามพารากอน สถานีมาบุญครอง สถานีเซ็นทรัลเวิลด์ 1 (ถนนพระรามที่ 1) สถานีเซ็นทรัลเวิลด์ 2 (ถนนราชดำริ) สถานีสยามเซ็นเตอร์ สถานีคอนแวนต์ (สาทรเหนือ) และสถานีอาคารรัจนาการ(สาทรใต้) สถานีกรุงศรีฯ (เพลินจิต) และสถานีร่วมฤดี สถานีสาทรธานี สถานีเซ็นหลุยส์ สถานีปาร์คเวนเจอร์อีโคเพล็กซ์ และสถานีออลซีซันเพลส

ทั้งนี้จะพิจารณาศึกษาจุดให้บริการเพิ่มเติมตามความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงเส้นทางจักรยานชุมชน ซึ่งได้ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง 6 กลุ่มโซน ให้สำรวจพื้นที่ ตรอก ซอก ซอย หรือหากบางเส้นทางมีทางจักรยานอยู่แล้วก็ให้สำรวจว่ามีปัญหาด้านใดบ้าง เพื่อพัฒนาสร้างเส้นทางจักรยานให้เชื่อมต่อกับถนนสายหลักและระบบขนส่งมวลชน สาธารณะให้เป็นเครือข่ายเดียวกัน ทั้งนี้ได้มีสถาบันการศึกษา 6 แห่งจะร่วมศึกษาพื้นที่กับสำนักงานเขตในการปรับปรุงเส้นทางจักรยาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิโลกสีเขียว ซึ่งได้จัดทำแผนที่เส้นทางจักรยานมาร่วมนำเสนอให้ กทม. พิจารณาด้วย

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก ผบก.จร. เปิดเผยว่า ในเรื่องของการสนับสนุนการใช้ทางจักรยาน ตำรวจจราจรยินดีให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการเต็มที่ ที่ผ่านมาได้สนับสนุนโครงการทางจักรยานของ กทม. ที่ทำไปแล้วในพื้นที่ชั้นใน บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ แต่ยังไม่ค่อยประสบผลสำเร็จ แต่หากเป็นมติ ครม.ถึงหน่วยงานต่าง ๆ ให้ร่วมมือกันและเริ่มดำเนินการเชื่อว่าจะประสบผลสำเร็จได้ ทั้งนี้ในส่วนของตำรวจหากมีความชัดเจนเรื่องการกำหนดเส้นทางจักรยาน ก็จะออกข้อบังคับกำหนดพื้นที่ให้เป็นทางจักรยาน และให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้ผู้ใช้ถนนปฏิบัติตามให้จักรยานสามารถใช้ถนนร่วมกับรถยนต์ได้อย่างปลอดภัย เป็นการแบ่งปันการใช้พื้นที่ร่วมกัน

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556