ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายชลณัฐ ญาณารณพ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับ นายแพทย์ชุมพล สุวรรณ นายแพทย์สาธารณสุข จ.ระยอง ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการผลิตพยาบาล 48 ทุน และสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ 21 อัตรา เพื่อส่งเสริมกำลังบริการด้านสาธารณสุขลดปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ในพื้นที่

นายชลณัฐ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา การก่อตั้งสมาคมเพื่อนชุมชนได้ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับสาธารณสุขด้านการพัฒนาส่งเสริมบุคลากรทางด้านการแพทย์ ในโครงการความร่วมมือผลิตพยาบาลและสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ จ.ระยอง นับเป็นโครงการที่สำคัญที่สมาคมเพื่อนชุมชนได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งในปีสมาคมเพื่อนชุมชนได้มอบทุนพยาบาลรวมทั้งสิ้น 200 ทุน และในปี 2555 มอบทุนพยาบาล 52 ทุน ในปีนี้มอบทุนพยาบาล 48 ทุน รวมทั้งสิ้น 300 ทุน สำหรับนักเรียนพยาบาลที่ผ่านการคัดเลือก 48 ทุน ครั้งนี้สมาคมเพื่อนชุมชนใช้งบประมาณตลอดหลักสูตร 4 ปี รวมเป็นเงิน 84 ล้านบาท มุ่งหวังให้นักเรียนทุนพยาบาล ซึ่งเป็นคนพื้นที่จังหวัดระยองได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในวิชาชีพที่ตัวเองชอบหลังสำเร็จการศึกษา นักเรียนทุนพยาบาลรุ่นนี้จะเข้าปฏิบัติงานในจังหวัดระยอง เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนพยาบาลในพื้นที่ และเพื่อเป็นการส่งเสริมในนักเรียนพยาบาลได้ทำงานในพื้นที่ระยอง สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ ระยอง นอกจากนี้ยังสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่เกษียณอายุ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ขาดแคลนและ นักวิชาการสาธารณสุขประจำศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ของโรงพยาบาล มาบตาพุดอีกจำนวน 21 อัตรา โดยให้การสนับสนุนมาตั้งแต่ปี 2554 ด้วยงบประมาณกว่า 5 ล้านบาทต่อปี

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 6 ธันวาคม 2556