ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง 4 ฉบับสนับสนุนทุนด้านบุคลากรสาธารณสุข ให้ทุน 22.4 ล้านบาท ผลิตพยาบาล 140 ทุน ปีการศึกษา 2557-2560 บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์อย่างต่อเนื่องป้อนพื้นที่ระยอง วางเป้าหมายยกระดับบริการด้านสาธารณสุข พร้อมดูแลคุณภาพชีวิตชาวระยอง

นพ.ชุมพล สุวรรณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุข และสมาคมเพื่อนชุมชน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 4 ฉบับ เพื่อ สนับสนุนทุนการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุขในจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการเคลื่อนย้ายประชากรเข้ามาในพื้นที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ทำให้การบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอ  ซึ่งการดำเนินงานของสมาคมเพื่อนชุมชน ถือได้ว่าเป็นความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่การมอบทุน คัดเลือกนักเรียนทุนพยาบาล การเข้าร่วมกิจกรรมด้านสาธารณสุข การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ซึ่งกิจกรรมของสมาคมเพื่อนชุมชนถือเป็นต้นแบบของภาคเอกชน ที่มีความตั้งใจในการประกอบกิจการที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้การมุ่งเน้นในแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชาวระยองและพื้นที่โดยรอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากจำนวนประชากรที่อยู่ในจังหวัดระยองปัจจุบันตามตัวเลข ที่แจ้งในทะเบียนราษฎร์ มีอยู่ประมาณ 600,000 คน ในขณะที่ ประชากร ที่มีการเคลื่อนย้ายเข้ามามีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี โดยคาดว่ามีมากกว่าเท่าตัว ส่งผลให้การบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ระยองมีไม่เพียงพอต่อประชากรที่มีอยู่ในจังหวัด ซึ่งการดำเนินการของสมาคมเพื่อนชุมชน ในการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้ามาป้อนสู่ระบบ ถือเป็นการเข้ามาร่วมสนับสนุน แนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการบริการด้านสาธารณสุขในจังหวัดระยอง

"สมาคมเพื่อนชุมชนถือเป็นว่าเป็นแรงสำคัญในการผลิตพยาบาลเพื่อป้อนเข้าสู่จังหวัดระยอง เนื่องจากจังหวัดระยองขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพจำนวนมาก ซึ่งทางสาธารณสุขได้แก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนมาโดยตลอด ซึ่งการผลิตพยาบาลเข้าสู่ระบบ ถือเป็นการแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากที่สุด" นพ.สสจ.ระยอง กล่าว

ด้าน นพ.ถาวร ภู่โกมลทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง กล่าวว่า ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ ในจังหวัดระยอง นับได้ว่าเกิดขึ้นมาหลายปี ซึ่งปัจจุบันในด้านการบริการของ รพ.นิคมพัฒนา มีความพร้อมทั้งห้องผู้ป่วย และเครื่องมือทางการแพทย์ที่เพียงพอ แต่ปรากฏว่ายังขาดบุคลากรด้านสาธารณสุข เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้นในโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ในการสนับสนุนของ สมาคมเพื่อนชุมชน เป็นแนวทางที่เข้ามาช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสมาคมเพื่อนชุมชน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 4 ฉบับ เพื่อสนับสนุนทุนการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม รวมเป็นจำนวนเงิน 50.8 ล้านบาท ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสมาคมเพื่อนชุมชนที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชาวระยองและพื้นที่โดยรอบ

สำหรับการลงนามบันทึกความร่วมมือ 4 ฉบับ ประกอบด้วย

1.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการผลิตพยาบาล ประมาณ 140 ทุน ปีการศึกษา 2557-2560 โดยสมาคมเพื่อนชุมชน ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา รวมเป็นจำนวนเงิน 22.4 ล้านบาท ส่วนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะทำการคัดเลือกนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดระยอง ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขที่กำหนดไว้และจัดทำสัญญารับทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต เป็นต้น

2.บันทึกข้อตกลงสนับสนุนทุนอบรมระยะสั้น หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 60 ทุน ประจำปี 2558-2560 โดยสมาคมเพื่อนชุมชนจะสนับสนุนทุนอบรมระยะสั้นให้แก่พยาบาลวิชาชีพ ในพื้นที่โดยรอบนิคมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ได้แก่ โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ ระยอง โรงพยาบาลบ้านฉาง รวมเป็นจำนวน เงิน 3.0 ล้านบาท เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ให้แก่พยาบาลวิชาชีพให้สามารถดูแลและให้บริการประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

3.บันทึกข้อตกลงสนับสนุนทุนการศึกษา หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวเวชศาสตร์ และสาขาการพยาบาลในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ 7 ทุน ประจำปี 2558-2560 ให้แก่พยาบาลวิชาชีพ ในพื้นที่โดยรอบนิคมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ได้แก่ โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระยอง โรงพยาบาลบ้านฉาง รวมเป็นจำนวนเงิน1.4 ล้านบาทเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับองค์ความรู้ให้แก่พยาบาลวิชาชีพให้สามารถดูแลและให้บริการประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

4.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี 2558-2560 โดยสนับสนุนงบประมาณจัดหาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เช่น แพทย์เกษียณอายุ นักวิชาการสาธารณสุข นักเทคนิคการแพทย์ หรือทีมสหวิชาชีพ เพื่อเสริมให้แก่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่โดยรอบนิคมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จำนวนเงิน 24 ล้านบาท เพื่อเพิ่มการให้บริการทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ได้ครอบคลุมและทั่วถึงยิ่งขึ้น.

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 25 กรกฎาคม 2558