ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.ลงนามข้อตกลง วิทยาลัยสุขภาพและเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยลอนดอน เดินหน้าพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ พร้อมสร้างเครือข่ายเรียนรู้ระบบหลักประกันสุขภาพนานาชาติ หวังดึงประเทศต่างๆ จัดระบบดูแลสุขภาพประชาชน  

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ พัทยา จ.ชลบุรี ได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าร่วมกัน ระหว่าง วิทยาลัยสุขภาพและเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร (London School of Hygiene & Tropical Medicine : LSHTM) และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)

นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า จากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและและนโยบายรัฐบาลด้านต่างประเทศที่เน้นการเพิ่มบทบาทของประเทศไทยเพื่อสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการจัดระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านับเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยสร้างความมั่นคงให้กับคนในประเทศ ลดความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ไม่แต่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นแต่รวมถึงทุกประเทศในโลก และการที่ประเทศไทยจัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าดูแลรักษาพยาบาลคนไทยทั้งประเทศตั้งแต่ปี 2545 จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ประกอบกับเพื่อเป็นการรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนที่จะเริ่มปลายปี 2558 นี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงมอบหมายให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนการสร้างเสริมบทบาทประเทศไทยในเวทีสุขภาพโลก เพื่อมุ่งการสร้างความร่วมมือและผลักดันให้เกิดการดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีและประโยชน์ร่วมกันทั้งระดับทวิภาคี ภูมิภาค และระดับโลก

นพ.วินัย กล่าวว่า ที่ผ่านมาคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติให้ สปสช.ดำเนินการโดยให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนการร่วมสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งกลุ่มอาเซียน และอื่นๆ พร้อมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านานาชาติ ซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นการนำบทเรียนการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจากต่างประเทศมาช่วยในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทยให้มีประสิทธิผลดียิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้เพื่อให้การสร้างเครือข่ายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่างประเทศระดับนานาชาติมีประสิทธิผล สปสช.จึงได้ทำข้อตกลงร่วมกับวิทยาลัยสุขภาพและเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร ในการให้ความร่วมมือด้านวิชาการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าร่วมกัน อาทิ การทำวิจัยร่วมกัน การช่วยเหลือด้านวิชาการในประเด็นนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านหลักประกันสุขภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคนิกระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมไปถึงการร่วมจัดประชุมสัมนาในประเด็นที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับนานาชาติ และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศอังกฤษ

ด้าน ศ.บารอน ปีเตอร์ ปิย็อต (Professor Baron Peter Piot) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสุขภาพและเวชศาสตร์เขตร้อน ม.ลอนดอน สหราชอาณาจักร กล่าวว่า ข้อตกลงความร่วมมือระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ทาง สปสช. และมหาวิทยาลัยลอนดอนจะดำเนินการร่วมกันนั้น จะยังประโยชน์ให้เกิดกลไกการทำงานร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเฉพาะในช่วงขณะนี้ที่ประเทศอังกฤษเองอยู่ระหว่างการปรับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศ สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทั้งในประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นการสนับสนุนให้ประเทศต่างๆทั่วโลกได้จัดระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อดูแลประชาชน และความร่วมมือครั้งนี้ยังเป็นการสร้างบทบาทด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทยในเวทีสุขภาพโลก ที่เป็นการยกระดับงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยสู่เวทีสากล สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกด้วย