ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อธิบดีกรมการแพทย์เผยยาบ้าครองแชมป์ผู้เสพมากสุด  พบในชายมากกว่าหญิง  และในวัยรุ่น  15-19  ปี  สาเหตุส่วนใหญ่จากคำชวนของเพื่อน  แนะหนทางห่างไกลยาเสพติดชี้ผู้ปกครองดูแลลูกหลานใกล้ชิดและคบเพื่อนดี 

วันนี้ (11 มิถุนายน  2557) ที่ห้องประชุม อิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ฮอลล์ 9 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์  เปิดเผยภายหลังการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่ 15 หัวข้อ “ความท้าทาย: การบำบัดรักษาการติดยาเสพติดในอนาคต” ว่า  จากสถิติของผู้เข้ารับการบำบัดรักษาที่สถาบันธัญญารักษ์  ปี 2556 พบว่า มีผู้ป่วยทั้งหมด  7,960  คน  แบ่งเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 86.11 เพศหญิงร้อยละ 13.89 มีอายุช่วง 15- 19  ปี มากที่สุด  จำนวน  1,422  คน คิดเป็นร้อยละ  18.12   ส่วนใหญ่พบในผู้ว่างงาน  คิดเป็นร้อยละ  44.54  และยาเสพติดที่ใช้มากที่สุดคือยาบ้าและไอซ์  คิดเป็นร้อยละ  66.74  สาเหตุที่เสพยามากที่สุด  เพื่อนชวนเสพยาเสพติด  คิดเป็นร้อยละ  58.33  รองลงมาคืออยากทดลองเสพยา  คิดเป็นร้อยละ  34.85  จะเห็นได้ว่า  ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ให้ความสำคัญปัญหายาเสพติดโดยออกคำสั่งฉบับที่ 41/2557 ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนและให้ความสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างเข็มแข็ง จริงจัง โดยเฉพาะ 1 เดือนและ 3 เดือนนี้

โดยกำหนดวัตถุประสงค์หลักคือ  “ลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดของประเทศ ขจัดความเดือดร้อนของประชาชน” เป็นจุดมุ่งเน้นที่สำคัญและเร่งด่วน เพื่อให้ปัญหาผู้ติดยาเสพติดลดลงอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด กรมการแพทย์  โดยสถาบันธัญญารักษ์ เป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจหลักในด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  รวมทั้งดำเนินการวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการบำบัดรักษายาเสพติด เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติดกลับมาเป็นคนดีของสังคม  จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ  เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้รับทราบสถานการณ์ปัญหายาเสพติด และทิศทางนโยบายในการดำเนินงาน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ อันจะไปสู่การพัฒนางาน และการผลักดันนโยบายด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำคัญ   โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนจำนวน 1,400 คน

สำหรับกรมการแพทย์ได้กำหนดให้การบำบัดรักษาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาการติดยาและสารเสพติดเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่สำคัญ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เสพ / ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟูอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน โดยมีมาตรการดังนี้  1.  พัฒนารูปแบบและกลไกที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาและสารเสพติด 2. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านบริการและวิชาการให้มีขีดความสามารถและทักษะในการแก้ไขปัญหา ผู้ติดยาและสารเสพติดระดับตติยภูมิ โดยสถาบันธัญญารักษ์มีการเปิดการอบรมสำหรับแพทย์และพยาบาล คือ หลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับแพทย์ และ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด 3.สร้าง / พัฒนาระบบบริการ service plan  การรับ - ส่งต่อผู้ติดยาและสารเสพติดให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน ภายในกรมการแพทย์และสถานพยาบาลในระดับภูมิภาค 4.พัฒนาสถานพยาบาลยาเสพติดให้ผ่านเกณฑ์การรับรองคุณภาพ (HA ด้านยาเสพติด) เพื่อสร้างหลักประกันว่าผู้ป่วยยาเสพติดทุกระบบการบำบัดรักษาจะได้รับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี  นอกจากนี้ การแก้ไขปัญหายาเสพติดยังควรเริ่มจากครอบครัว  ผู้ปกครองควรแนะนำบุตรหลานในการเลือกคบเพื่อน  เพื่อให้เยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงห่างไกลจากยาเสพติด              และเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป