ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข พัฒนายกระดับโรงพยาบาลแม่แจ่มแห่งใหม่เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปี 2558 พร้อมขอพระราชทานโรงพยาบาลแม่แจ่มเป็น “โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แม่แจ่ม” 

วันนี้ (19 กรกฎาคม 2557) นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.คำรณ ไชยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตบริการสุขภาพที่ 1 ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการย้ายและยกฐานะโรงพยาบาลแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ (60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558) พร้อมขอพระราชทานโรงพยาบาลแม่แจ่มเป็น “โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แม่แจ่ม” 

นพ.วชิระกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าพระราชทานการก่อสร้างอาคารบริการผู้ป่วยใน จำนวน 2 หลัง ให้โรงพยาบาลแม่แจ่ม เมื่อมีนาคม พ.ศ. 2555 และกระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายปี 2555 และงบประมาณปี พ.ศ. 2557เพื่อก่อสร้างอาคารบริการในส่วนที่จำเป็นเพิ่มเติม โดยได้ย้ายโรงพยาบาลแม่แจ่มมาก่อสร้างในที่ดินแห่งใหม่ห่างจากแห่งเดิม ประมาณ 1 กิโลเมตร เนื่องจากที่เดิมตั้งอยู่ในใจกลางชุมชน ทางเข้า-ออกคับแคบไม่สะดวก ในพื้นที่ 4 ไร่ ในขณะที่มีผู้เข้ารับบริการเป็นผู้ป่วยนอกวันละ 300-350 ราย ผู้ป่วยในอัตราการครองเตียงร้อยละ 135 ทำให้เกิดความแออัด พื้นที่ให้บริการไม่เพียงพอรองรับการเจ็บป่วย

สำหรับโรงพยาบาลแม่แจ่มแห่งใหม่ จะพัฒนายกระดับให้เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง โดยขอใช้ที่ดินราชพัสดุ และที่ป่าไม้และป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่รวม 90 กว่าไร่ เป็นสถานที่ก่อสร้าง งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานการก่อสร้างอาคารบริการผู้ป่วยใน 2 หลัง รวม 99 เตียง พร้อมระบบไปป์ไลน์ ห้องพิเศษควบคุมและปลอดเชื้อ 2 ห้อง ทางเชื่อมระหว่างอาคาร และทางลาดขึ้นอาคารชั้น 2 และงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขปี 2555 จำนวน 41 ล้านกว่าบาท เพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก งบประมาณปี 2557 เพื่อก่อสร้างอาคารบริวาร 22 รายการ ประกอบด้วย อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคารซักฟอก อาคารโรงอาหาร อาคารพัสดุ อาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าภายใน ระบบประปาภายใน ถนนภายใน รั้วและป้ายชื่อด้านหน้าโรงพยาบาล ในวงเงิน 63 ล้านกว่าบาท 

และได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2556 ขณะนี้การก่อสร้างมีความก้าวหน้ามาโดยลำดับ โดยอาคารบริการผู้ป่วยในพระราชทานฯ การก่อสร้างได้มากกว่าร้อยละ 90 อาคารบริการผู้ป่วยนอก ก่อสร้างได้ร้อยละ 70 ส่วนอาคารบริการอื่น22 รายการ  เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2557 ขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 30นอกจากนี้ยังได้รับการสนับจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมชลประทาน ได้จัดสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง  รองรับการใช้น้ำ  และก่อสร้างระบบสูบน้ำแม่แจ่มเข้าโครงการฯ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 เชียงใหม่ ออกแบบระบบไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าเข้าถึงที่ตั้งโครงการสำนักงานทหารพัฒนาที่ 3 หน่วยทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด สนับสนุนการปรับพื้นที่ก่อสร้างและตัดถนนภายในโครงการบริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัดได้ทูลเกล้าถวายหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 KVA จำนวน 2 หม้อ และสำนักสนองงานตามพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ออกแบบสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “โรงพยาบาลสีเขียว” โดยอาศัยต้นแบบ Khoo Teck Puat Hospital ประเทศสิงคโปร์

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขและประชาชนชาวอำเภอแม่แจ่ม ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีมติประชาคมให้ทูลเกล้าโครงการถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558 พร้อมขอพระราชทานโรงพยาบาลแม่แจ่มเป็น “โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แม่แจ่ม” โดยจะกำหนดการแล้วเสร็จและจะเปิดให้บริการโรงพยาบาลแม่แจ่มแห่งใหม่ พร้อมกับประกอบพิธีทูลเกล้าถวายโครงการเป็นพระราชกุศลฯ ในเดือน มกราคม 2558 นี้