ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คสช.ประกาศแล้วบอร์ดอภ.ชุดใหม่ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายส่งกำลังบำรุงเป็นประธาน มีผลตั้งแต่ 19 ส.ค. ไร้ชื่อปลัดสธ. แต่มีชื่อหมอสุรเชษฐ์ ผู้ตรวจเป็นแทน เครือข่ายแพทย์ชนบทมีชื่อหมออำพลเป็นบอร์ดอภ. เภสัชกรยิปซี ดร.กฤษณา เป็นกรรมการด้วย ส่วนภก.สุนทร อดีตรองผอ.อภ.ยุคหมอวิทิต ผอ.อภ.คนก่อนที่ถูกปลดไป ก็ได้รับเลือกเป็นกรรมการด้วยเช่นกัน ส่วนหมอสุวัชยังเป็นโดยตำแหน่งในฐานะผอ.อภ.

21 ส.ค. 57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีหนังสือจากกระทรวงการคลังเลขที่ กค 0806.1/10855 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 ลงนามโดย นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ส่งถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม(อภ.) โดยระบุว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้แต่งตั้งบอร์ดอภ.ชุดใหม่ ดังมีรายชื่อต่อไป นี้

1.พลโทศุภกร สงวนชาติศรไกร ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายส่งกำลังบำรุง  ประธานกรรมการ

กรรมการได้แก่

2.นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)     

3.นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) 

4.นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดิน                                          

5.นางญาใจ พัฒนาสุขวสันต์ ผอ.สำนักกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) (เป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง)

6.ภก.สุนทร วรกุล อดีตรองผอ.อภ.  

7.ศ.ภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

8.นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ผู้ตรวจราชการสธ.

9.นายอัษฎางค์ เชี่ยวธาดา อธิบดีอัยการ สำนักงานการบังคับคดี สำนักงานอัยการสูงสุด กรรมการ

10.ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์ ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาการเงินและการธนาคารระดับ 11 และกีรติยาจารย์แห่งมาหวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11.นส.โสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

12.พล.ร.ต.หญิงพิมพ์ใจ ไชยเมืองราช ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.57 เป็นต้น อย่างไรก็ตามในบอร์ดอภ.ชุดใหม่นี้นั้น นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา ยังคงเป็นบอร์ดอภ.ด้วย เนื่องจากเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง