ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผลวิจัย HITAP ชี้สิทธิประโยชน์กายอุปกรณ์ “คนพิการ” ระบบประกันสังคมด้อยสุดๆ มีเพียง 29 รายการ ขณะที่บัตรทองมี 54 รายการ ข้าราชการมากถึง 80 รายการ เผยรัฐหนุนเข้าสู่ระบบทำงานต้องเปลี่ยนสิทธิมาอยู่ประกันสังคมทำให้ถูกลิดรอนสิทธิ เข้าไม่ถึงการรักษา แนะทำสิทธิประโยชน์เดียวลดความเหลื่อมล้ำ 

นสพ.มติชน : นายสุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล นักวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ หรือไฮแทป (HITAP) เปิดเผยว่า จากการวิจัยเรื่อง การทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการในระบบหลักประกันสังคม พบว่าสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนได้รับน้อยกว่าผู้พิการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือบัตรทอง และสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีกายอุปกรณ์ที่จัดให้ผู้พิการ 54 รายการ ครอบคลุมประเภทความพิการทางการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว และมีบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์สำหรับคนพิการ 9 รายการ ครอบคลุมความพิการทุกประเภท ส่วนสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการมี 80 รายการ ขณะที่ประกันสังคมมีเพียง 29 รายการ โดยมีเฉพาะการได้ยิน และการเคลื่อนไหวเท่านั้น

"ภาครัฐสนับสนุนให้ผู้พิการที่ยังสามารถทำงานได้กลับเข้าสู่ระบบ ซึ่งเมื่อกลับมาทำงาน กฎหมายบังคับให้จ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราเท่าคนปกติ แต่กลับพบว่าสิทธิประโยชน์ที่ได้รับกลับน้อยกว่า สิทธิอื่นๆ คือ มีอุปกรณ์ทางกายไม่กี่รายการ รวมทั้งค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องลดลง ทั้งนี้ รัฐสนับสนุนงบประมาณค่าอุปกรณ์สำหรับคนพิการปีละประมาณ 1,500 ล้านบาท แต่คนพิการที่ได้รับอุปกรณ์ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ หรือไม่ได้ใช้อย่างสม่ำเสมอ เพราะไม่ตรงกับความต้องการ เช่น ขาเทียมที่เชื่อมต่อกับร่างกายไม่พอดี หรือได้รถเข็นที่ไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ อุปกรณ์ชำรุดแต่ไม่มีระบบซ่อม หรืออุปกรณ์ไม่มีคุณภาพ ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอีก 1,584 ล้านบาทต่อปี" นายสุรเดชกล่าว และว่า ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดทำฐานข้อมูลคนพิการร่วมกัน และพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์เพียงชุดเดียวเพื่อให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียม

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557