ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.เขต 4 สระบุรีจับมือภาคีเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ สร้างนักบริบาลดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบการบริการดูแลระยะยาวในผู้มีภาวะพึ่งพิง ล่าสุดเปิดตัว อ.วิหารแดง จ.สระบุรี คาดเต็มพื้นที่ เม.ย.58 หวังให้เกิดการดูแลระยะยาวอย่างเป็นระบบ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ ไม่ถูกทอดทิ้ง

เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงพยาบาลวิหารแดง จ.สระบุรี นายอำเภอวิหารแดง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมนักบริบาลในชุมชน ตามโครงการพัฒนาระบบการบริการดูแลระยะยาวในผู้มีภาวะพึ่งพิง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี โรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลวิหารแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอวิหารแดง และผู้นำชุมชน จัดอบรมนักบริบาลในชุมชนประกอบด้วย อสม.จิตอาสา และผู้ดูแลในครอบครัว กว่า 100 คน

นายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอวิหารแดง จ.สระบุรี กล่าวว่า ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขดำเนินการโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนมาเป็นระยะหนึ่งแล้ว แต่กระบวนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการและผู้ป่วยระยะสุดท้าย ยังขาดจุดเชื่อมต่อระหว่างสถานบริการ ชุมชนและครอบครัว ซึ่งบทบาทสำคัญของหน่วยบริการ โรงพยาบาลวิหารแดง ศูนย์อนามัยที่ 2โรงพยาบาลสระบุรี ได้ร่วมกันบริหารจัดการด้านวิชาการ โดยมี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี ให้การสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายผู้นำชุมชน ร่วมมือกันดูแลเพื่อให้เกิดการดูแลที่ยั่งยืน  ซึ่งการอบรมนักบริบาลในชุมชนครั้งนี้ มีจิตอาสา อสม. และผู้ดูแลในครอบครัวเข้าร่วมอบรมกว่า 100 คน จะทำให้มีนักบริบาลในชุมชนที่มีความรู้และสามารถดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการในชุมชนได้อย่างทั่วถึง ตามยุทธศาสตร์ของอำเภอวิหารแดงที่ว่า “คนวิหารแดงแบ่งปันรัก” เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการดูแลชุมชน ทำให้ประชาชนได้ดูแลและแบ่งปันซึ่งกันและกัน 

นพ.ธนกร ศรัณยภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิหารแดง จ.สระบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากทุกปี  คาดว่าปี 2558 ประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 การดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวจำเป็นต้องมีการวางแผนพัฒนาระบบจัดการบริการอย่างเป็นระบบ เพื่อวางระบบสุขภาพทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการและให้ความช่วยเหลือผู้มีภาวะพึ่งพิงได้อย่างเหมาะสม โดยเน้นการดูแลที่ใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐานหลัก ซึ่งมองว่าการดูแลต้องอาศัยชุมชนและสังคมในการดูแลช่วยเหลือ โดยเฉพาะการดูแลระยะยาวสามารถจัดได้ที่บ้าน หากผู้สูงอายุ ผู้พิการ มีครอบครัวและมีสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ดูแล แต่หากผู้สูงอายุไม่มีผู้ดูแล จำเป็นต้องเป็นหน้าที่ของรัฐในการเตรียมบริการรองรับ  

นางพนิต มโนการ รองผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 สระบุรี กล่าวว่า สปสช.เห็นความสำคัญในการที่จะสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงได้จัดสรรงบประมาณกว่า 20 ล้านผ่านกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อน การพัฒนาศักยภาพ  Care Manager และ  Care Giver หรือนักบริบาลในชุมชน ในพื้นที่ 8 จังหวัด ของเขต 4 โดยคัดเลือกพื้นที่ตรงกับพื้นที่ของขวัญ ปี 2558 ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่เร่งรัดให้เกิดระบบสร้างสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง รวมทั้งผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิต ได้แก่ จ.นนทบุรี เทศบาลเมืองบางสีทอง, จ.ปทุมธานี เทศบาลนครรังสิต, จ.อยุธยา อำเภอท่าเรือ, จ.อ่างทอง อ.วิเศษชัยชาญ, จ.สระบุรี มี 3 พื้นที่ ได้แก่ อ.วิหารแดง อ.หนองโดน และ อ.มวกเหล็ก, จ.ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง อ.ลำสนธิ, จ.นครนายก อ.ปากพลี และจ.สิงห์บุรี อำเภอท่าช้าง

หากทุกพื้นที่สามารถสนับสนุนให้ประชาชน ดูแลและแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะสร้างให้ เกิดปรากฎการณ์คนดีช่วยคนป่วย คนรวยช่วยคนจน  ได้อย่างยั่งยืนก็จะทำให้ผู้สูงอายุในอนาคตสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีสุขภาพดีทั้งกายใจ และคาดว่าเดือน เม.ย.2558 น่าจะเต็มพื้นที่ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข