พนิต มโนการ

 • สปสช.เขต 4 สระบุรี สร้างความเข้าใจหน่วยบริการปฐมภูมิ ในเขตที่เข้าร่วมโครงการระบบเบิกจ่ายตรง 51 แห่ง มี รพ.สต.และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล  นำร่อง สานนโยบาย Primary care cluster ของกระทรวงสาธารณสุข ในการดูแลประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก ทั่วถึง เน้นให้ผู้สิทธิได้รับบริการใกล้บ้าน ในหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างสะดวก ลดปัญหาการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน อปท. อีกทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายของ อปท.ขนาดเล็กที่มีงบประมาณค่ารักษาพยาบาลน้อย ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น
  2016-12-15 17:03
 • สปสช.เขต 4 สระบุรีชี้แจงงบกองทุนบัตรทองปี 60 เน้นสร้างความเข้าใจผู้ให้บริการ ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็น
  2016-11-26 12:36
 • สปสช.เขต 4 สระบุรีร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาระบบการส่งต่อ เขตสุขภาพที่ 4 พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย ให้ได้รับการรักษาที่รวดเร็ว สะดวก ใกล้บ้าน คู่ขนานกับการพัฒนาระบบรับกลับผู้ป่วยช่วยให้เกิดการดูแลผู้ป่วยในระยะยาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งต่อผู้ป่วยในเขต ลดการส่งผู้ป่วยออกนอกเขต ผ่านกลไกทางการเงินในการจ่ายชดเชยให้แก่หน่วยบริการอย่างเป็นธรรม
  2016-09-25 12:02
 • สปสช.เขต 4 สระบุรี นำร่องระบบเบิกจ่ายตรงสิทธิ์ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ใน รพ.สต.และศูนย์บริการสาธารณสุข 98 แห่ง 6 จังหวัด ผู้มีสิทธิรักษาพยาบาลไม่ต้องสำรองจ่าย เพิ่มการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลตามสิทธิ์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและครอบครัว
  2016-06-19 15:32
 • อาจารย์ มศว.องครักษ์ วางแผนให้นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ต่อยอดให้ความรู้ 1 คนต่อ 30 คน หลังผ่านการอบรมในเวที “พลเมืองหลักประกันสุขภาพ” ในชื่อ UHC รุ่น 3 ของ สปสช.เขต 4 สระบุรี เน้นสร้างสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และสื่อสารในรูปแบบที่หลากหลายตามบริบทของพื้นที่ หวังครอบครัวรู้ เพื่อนรู้ ชาวบ้านรู้ ทุกคนเข้าถึงระบบสุขภาพที่จำเป็นอย่างมีประสิทธภาพ
  2016-04-02 18:24
 • นพ.สสจ.ลพบุรี ชม สปสช.มีระบบการช่วยเหลือเบื้องต้นประชาชนสิทธิบัตรทองที่ดี นำบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดหารือร่วมกับหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ เครือข่ายภาคประชาชน เน้นสร้างความเข้าใจ ลดข้อร้องเรียน ประชาชนได้รับข้อมูล คำแนะนำและความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในระบบบริการสุขภาพมากขึ้น
  2015-12-16 15:01
 • คณะทำงานพัฒนาการตรวจสอบและควบคุมกำกับการชดเชยค่าบริการและคุณภาพการรักษาพยาบาลร่วมกันระหว่าง 3 กองทุน กองทุนประกันสังคม กรมบัญชีกลาง และ สปสช. ตรวจสอบการจ่ายชดเชยและคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยเอดส์ กรณีเชื้อดื้อยา ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วม 3 กองทุน โดยลงพื้นที่โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรี หารือด้านการพัฒนาเพื่อให้เกิดบริการด้านการรักษาที่มีประสิทธิภาพ
  2015-05-31 20:29
 • สปสช.เขต 4 สระบุรีผลักดันให้เกิดร้านยาที่มีคุณภาพในพื้นที่ โดยความร่วมมือกับสมาคมเภสัชกรรมชุมชน เพิ่มการเข้าถึงบริการมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังสามารถรับบริการคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง กลุ่มโรคเมตาบอลิก ตลอดจนให้ความรู้เรื่องสิทธิบัตรทอง
  2015-03-21 16:16
 • สปสช.เขต 4 สระบุรีร่วมมือกับ วิทยาลัยพยาบาลสระบุรี พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลตามเกณฑ์คุณภาพบริการปฐมภูมิ (Quality and Outcome Framework : QOF) หนุนบริการใกล้บ้านใกล้ใจ เติมเต็มด้วยงบ QOF กระตุ้นบริการอนามัยแม่และเด็ก การจัดการโรคเรื้อรังระดับอำเภอ ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างยั่งยืน
  2015-03-08 13:00
 • สปสช.เขต 4 สระบุรีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ภายใต้กฎหมายหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2558 รุกเปิดเวทีระดับจังหวัดและนำร่องระดับตำบล เพื่อรับทราบสภาพปัญหาการรับบริการด้านสุขภาพของประชาชนและการดำเนินงานด้านผู้ให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพ
  2015-02-25 12:05
 • สปสช.เขต 4 สระบุรีจับมือภาคีเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ สร้างนักบริบาลดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบการบริการดูแลระยะยาวในผู้มีภาวะพึ่งพิง ล่าสุดเปิดตัว อ.วิหารแดง จ.สระบุรี คาดเต็มพื้นที่ เม.ย.58 หวังให้เกิดการดูแลระยะยาวอย่างเป็นระบบ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ ไม่ถูกทอดทิ้ง
  2015-01-26 11:27