ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.เขต 4 สระบุรี สร้างความเข้าใจหน่วยบริการปฐมภูมิ ในเขตที่เข้าร่วมโครงการระบบเบิกจ่ายตรง 51 แห่ง มี รพ.สต.และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล  นำร่อง สานนโยบาย Primary care cluster ของกระทรวงสาธารณสุข ในการดูแลประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก ทั่วถึง เน้นให้ผู้สิทธิได้รับบริการใกล้บ้าน ในหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างสะดวก ลดปัญหาการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน อปท. อีกทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายของ อปท.ขนาดเล็กที่มีงบประมาณค่ารักษาพยาบาลน้อย ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น

นางพนิต มโนการ รองผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (สปสช.) เขต 4 สระบุรี กล่าวว่า เป้าหมายของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือการ“สร้างหลักประกันให้กับคนทุกคนให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ตามความจำเป็น และไม่ล้มละลายจากการเจ็บป่วย ด้วยบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานประชาชนพอใจ โดยคำนึงถึงเกียรติและศักดิ์ศรีของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน” ในส่วนของกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นและครอบครัวนั้น สปสช.ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ ซึ่งดำเนินการเข้าสู่ระบบเบิกจ่ายตรง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556

จากสถานการณ์การเข้าร่วมเบิกจ่ายตรงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล  พบว่ามีหน่วยบริการปฐมภูมิเข้าร่วมโครงการจำนวน 51 แห่ง ได้แก่ จ.พระนครศรีอยุธยามากที่สุด รองลงมาปทุมธานี และอ่างทอง ลพบุรี สระบุรี นนทบุรี ตามลำดับ ข้อมูลวันที่ 1 ธันวาคม 2559 พบว่าจำนวนผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนจ่ายตรง 43,345 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 59,183 คน ในพื้นที่เขต 4 คิดเป็นร้อยละ 73.2

นางพนิต กล่าวต่อว่า โดยเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา สปสช.เขต 4 สระบุรีได้ประชุมหน่วยบริการปฐมภูมิที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงฯ เพื่อสร้างความเข้าใจในการให้บริการตั้งแต่การลงทะเบียน การจัดทำบัญชีข้อมูลยา และการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ และได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รพ.สต.สามไถ ที่นำร่อง โดย พ.จ.อ.พูนศักดิ์ จิตสกุชัย รพ.สต.สามไถ จ.พระนครศรีอยุธยา อีกทั้งรับข้อเสนอปัญหาอุปสรรคเพื่อพัฒนางานในอนาคต โดยเป้าหมายไตรมาส 2 ภายในเดือนมีนาคม 2560 จะมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงเต็มพื้นที่  เพื่อสอดรับนโยบาย Primary care cluster ของกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและเข้าถึงบริการปฐมภูมิที่เป็นบริการด่านแรกได้มากขึ้น และเป็นการส่งเสริมการจัดระบบให้ได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับความจำเป็นด้านสุขภาพ ลดปัญหาการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน อปท.โดยเฉพาะในโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง อีกทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายของ อปท.ขนาดเล็กที่มีงบประมาณค่ารักษาพยาบาลน้อย ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น

ทั้งนี้ สปสช.เขต 4 สระบุรี จึงขอเชิญชวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล ทุกแห่ง เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยสามารถดาวโหลดใบสมัครขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับเบิกจ่ายตรงฯ ได้ที่ saraburi.nhso.go.th ภายในเดือนมีนาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานเบิกจ่ายตรงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล อปท. โทร.036-213205 ต่อ 5276