ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.เขต 4 สระบุรีชี้แจงงบกองทุนบัตรทองปี 60 เน้นสร้างความเข้าใจผู้ให้บริการ ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็น

นพ.ชูวิทย์ ลิขิตยิ่งวรา 

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ จ.พระนครศรีอยุธยา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) และกองทุนย่อย ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี นพ.ชูวิทย์ ลิขิตยิ่งวรา ประธาน อปสข.เขต 4 สระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข บรรยาย  “นโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560” นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 สระบุรี บรรยาย “จุดเน้นนโยบายการดำเนินงานของ สปสช.”  ต่อด้วย นพ.ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านหมอ บรรยาย “แนวทางการคำนวณการจัดสรรงบประมาณ Step ladder” และนางพนิต มโนการ รองผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 สระบุรี ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2560  มีผู้เข้าประชุมจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยบริการรัฐนอกสังกัด คณะอนุกรรมการต่างๆ และองค์กรสื่อมวลชน กว่า 400 คน จาก 8 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทองและนครนายก

นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 สระบุรี กล่าวว่า เพื่อสร้างความเข้าใจให้หน่วยบริการและบุคลากรในหน่วยบริการสามารถวางแผนการดำเนินงานในระดับจังหวัดได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปี 60 มีจำนวนประชากรสิทธิบัตรทอง จำนวน 48.8 ล้านคน งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั้งประเทศ จำนวน 165,773.0144 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินเดือนหน่วยบริการภาครัฐฯ จำนวน 42,307.2340 ล้านบาท บริหารจัดการโดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และงบกองทุนบัตรทอง จำนวน 123,465.7804 ล้านบาท บริหารจัดการโดย สปสช.จัดสรรให้หน่วยบริการ ส่วนงบเหมาจ่ายรายหัวที่ได้รับ 3,109.87 บาทต่อประชากรสิทธิบัตรทอง เพิ่มขึ้น 2.67% 

ด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บริหารผ่านคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่วนในระดับเขตบริหารผ่านอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขตพื้นที่(อปสข.) สำหรับเขต 4 มีจำนวนประชากรทั้งสิ้นจำนวน 5.5 ล้านคน สิทธิบัตรทอง 3.4 ล้านคน ประกอบด้วย นนทบุรี 744,104 คน ปทุมธานี 682,546 คน พระนครศรีอยุธยา 520,199 คน อ่างทอง 194,876 คน ลพบุรี 522,391 คน สิงห์บุรี  145,720 คน สระบุรี 436,845 คน และนครนายก 175,423 คน

การบริหารจัดการงบประมาณในระดับเขต ภายใต้ อปสข.เขต 4 สระบุรี เน้นการบริหารจัดการแบบโปรงใส่ธรรมาภิบาลขับเคลื่อนผ่านกลไกคณะทำงานในระดับเขต ได้แก่ คณะทำงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เขต 4 สระบุรี คณะทำงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับเขต คณะทำงาน QOF คณะทำงานพิจารณาการจัดสรรเงินชดเชยค่าบริการผู้ป่วยใน คณะทำงานกลั่นกรองแผนคำขอค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน คณะทำงานบริหารจัดการโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง NCD Board จังหวัด และคณะทำงานตรวจประเมินหน่วยบริการ ระดับเขตและจังหวัด

สำหรับงบประมาณส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในระดับเขต จำนวน 22 ล้านบาท เน้นแก้ไขปัญหาตามเข็มมุ่งในพื้นที่และสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มเปราะบาง ซึ่งในเขต 4 มุ่งเน้นให้ผู้ต้องขังในเรือนจำได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคอย่างครอบคลุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีการถ่ายทอดสด ผ่าน www.aorsocho.com และ Rerun ผ่านเฟสบุค/สปสช.เขต 4 สระบุรี เพื่อให้หน่วยบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก