ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อปสข.เขต 4 สระบุรีผ่านขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเอกชนใหม่ 7 แห่ง อนุมัติจ่ายงบลงทุนเพื่อให้บริการสุขภาพที่จำเป็นต่อผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ เขต 4 สระบุรี (อปสข.) ครั้งที่ 6/2560 โดยมี นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะที่ปรึกษา และนายแพทย์ชูวิทย์ ลิขิตยิ่งวรา ประธาน อปสข. ดำเนินการประชุม นายแพทย์ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 สระบุรี ในฐานะรองประธาน อปสข. ร่วมประชุม สำหรับการประชุมครั้งนี้ อปสข.เข้าร่วมครบองค์ประชุม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ และหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 8 จังหวัดในพื้นที่เข้าร่วม

โดยการประชุมครั้งนี้มีมติเห็นชอบวาระที่สำคัญ ได้แก่ อนุมัติงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561 ซึ่งงบดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยบริการนำไปใช้ในการจัดหาเพื่อทดแทนส่วนที่ขาดหรือซ่อมแซม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่เสื่อมสภาพ หรือถดถอย หรือเสียหายจากการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมทั้งอนุมัติขึ้นทะเบียนหน่วยบริการใหม่ ประจำปี 2561 จำนวน 7 แห่งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและนนทบุรี ได้แก่

1.มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ซอยคุณพระ)

2.มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ไอยรา)

3.รักษ์สุขคลินิกเวชกรรม (คลองสอง)

4.บ้านอบอุ่นคลินิกเวชกรรม (คลองสาม)

บ้านอบอุ่นคลินิกเวชกรรม (บางพูน)

6.บ้านอบอุ่นคลินิกเวชกรรม (บางคูวัด)

7.มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (มหาสวัสดิ์) จ.นนทบุรี

ซึ่งประชาชนผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพหรือบัตรทอง สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิการรักษาพยาบาลใกล้บ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

พร้อมทั้งอนุมัติให้ยกเลิกการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพตามที่ขอแจ้งยกเลิก ของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสระบุรี เนื่องจากเป็นหน่วยบริการระดับปฐมภูมิของโรงพยาบาลสระบุรี และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบางกรวย จ.นนทบุรี เนื่องจากบุคลากรและอาคารสถานที่ไม่เพียงพอ โดยโอนย้ายประชากรผู้มีสิทธิ์บัตรทองของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบางกรวย ไปยังหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2 ต.วัดชะลอ ให้เป็นของศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนหมู่บ้านสมชาย และหมู่ที่ 3, 4 ต.วัดชะลอ ให้เป็นของสถานีอนามัยตำบลบางกรวย จ.นนทบุรี ซึ่งประชาชนสามารถใช้บริการรักษาพยาบาลได้เช่นเดิม

ทั้งนี้ได้อนุมัติการกำหนดอัตราจ่ายสำหรับบางบริการของกองทุนผู้ป่วยในตามประกาศฯ ปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพ ใน 3 เรื่อง ประกอบด้วย

1.กรณีหน่วยบริการเอกชนนอกเขตได้แก่ รพ.ปิยะเวท, รพ.มงกุฎวัฒนะ, รพ.วิภารามปากเกร็ด (ทุกโรค) และ รพ.ยันฮี (เฉพาะกรณี PCI) จ่ายในอัตราผู้ป่วยในในเขต

2.กรณีผู้ป่วย Intermediated care ใน 3 กลุ่มโรค คือ 1.Stroke, 2.Brain Dysfunction Traumatic, 3.Traumatic Spinal Cord Dysfunction และมีการรับกลับของหน่วยบริการในเขต 4 สระบุรี โดยไม่นำมาคำนวณในกลุ่ม Refer back

และ 3.กรณี Refer Back โดยมอบให้คณะกรรมการ 5x5 ดำเนินการในรายละเอียดและรายงานต่อ อปสข.ต่อไป