อปสข.

 • ประธาน อปสข.เขต 7 เผยพบหลายหน่วยบริการสรุปเวชระเบียน-ลงรหัสโรคผิดพลาด ส่งผลให้ได้รับเงินชดเชยค่าบริการจาก สปสช.ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยจนกระทบสภาพคล่อง แนะให้พัฒนาแพทย์จบใหม่และสอบความรู้การสรุปเวชระเบียนแพทย์จบใหม่ก่อนการบรรจุออกไปใช้ทุน อบรมพัฒนาทักษะผู้ให้รหัสโรคและหัตการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการตรวจสอบเวชระเบียนและข้อมูลทั้งระบบอย่างน้อยปีละครั้ง
  2020-01-28 12:02
 • อปสข.เขต 4 สระบุรีอนุมัติกรอบวงเงินงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ภาคีสุขภาพในพื้นที่ เน้นแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพที่จำเป็นของพื้นที่ (health need) เขตสุขภาพที่ 4 ควบคู่การเตรียมตนเองสู่การสูงวัย (Pre Aging) และผู้สูงอายุ (Aging)
  2018-12-16 19:27
 • รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยาย 10 ปี Stroke Fast Tract สะท้อนการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพด้วยพลังเครือข่าย
  2018-07-05 20:53
 • อปสข.-อคม.เขต 4 สระบุรีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนา “กองทุนบัตรทอง” มุ่งความสำเร็จของการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างครอบคลุม ลดคิวรอคอย ลดแออัดในโรงพยาบาล ได้ 4 ประเด็นขับเคลื่อนความสำเร็จ ดันตั้ง “กองทุนปฐมภูมิ” เน้นเพิ่มปริมาณและคุณภาพบริการปฐมภูมิและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
  2018-06-15 11:09
 • “หมอสมศรี” ชง ขอใช้งบ 240 ล้าน กองทุนสุขภาพท้องถิ่น กทม. ปี 60 อุดหนุนค่ารักษาผู้ป่วยใน แก้ปัญหา RW ลดลง เพื่อดึง รพ.อยู่ดูแลคนไข้บัตรทองต่อ ด้าน “หมอปิยะสกล” ระบุ ต้องพิจารณารอบด้าน มอบ “อนุกรรมการบริหารจัดการกองทุน” ดำเนินการต่อ เชื่อภายใน 1 เดือน มีทางออกแก้ปัญหาได้
  2017-09-05 19:46
 • อปสข.เขต 4 สระบุรีผ่านขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเอกชนใหม่ 7 แห่ง อนุมัติจ่ายงบลงทุนเพื่อให้บริการสุขภาพที่จำเป็นต่อผู้ป่วย
  2017-09-02 12:10
 • อปสข.เขตพื้นที่ กทม. ประชุมหารือแนวทางรองรับการให้บริการประชาชนหลัง รพ.เอกชนถอนจากระบบบัตรทอง “หมอสมศรี” ประธาน อปสข.เผย ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก รพ.ในแต่ละสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเข้ามาดูแลประชาชน ขอให้ประชาชนวางใจว่าจะได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานเหมือนเดิม
  2017-08-29 20:35
 • อปสข.เขต 7 ขอนแก่น เห็นชอบให้ผู้ป่วยโรคตาต้อกระจกสามารถไปรับบริการผ่าตัดได้ในโรงพยาบาลทุกแห่งในเขตพื้นที่ 4 จังหวัด คือ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และ ร้อยเอ็ด โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว และเห็นชอบคืนโควตาผ่าตัดข้อเข่าเสื่อม 239 ข้าง ให้ส่วนกลาง
  2017-08-19 19:09
 • ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 4 สระบุรี ครั้งที่ 11/2559 โดยมี นพ.ชูวิทย์ ลิขิตยิ่งวรา ประธาน อปสข. ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม นพ.สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศ เขต 4 ในฐานะที่ปรึกษา โดยมีวาระที่สำคัญได้แก่ การพิจารณาแนวทางการบริหารงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปี 60, การบริหารงบตามเกณฑ์คุณภาพบริการปฐมภูมิ การบริหารงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 
  2016-11-26 11:51
 • อปสข.เขต 4 สระบุรีอนุมัติส่งต่อผู้ป่วยสิทธิบัตรทองโรคหัวใจและหลอดเลือดที่จำเป็นต้องรักษาเร่งด่วน เช่น ผู้ป่วยที่ขาดเลือดและก้านหัวใจตาย รักษาใน รพ.เอกชนเพิ่มอีก 3 แห่งในเขต คือ รพ.ยันฮี, รพ.มงกุฎวัฒนะ และ รพ.ปิยะเวท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบกองทุนบัตรทอง 
  2016-11-09 19:53
 • สปสช.เขต 4 สระบุรีร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาระบบการส่งต่อ เขตสุขภาพที่ 4 พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย ให้ได้รับการรักษาที่รวดเร็ว สะดวก ใกล้บ้าน คู่ขนานกับการพัฒนาระบบรับกลับผู้ป่วยช่วยให้เกิดการดูแลผู้ป่วยในระยะยาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งต่อผู้ป่วยในเขต ลดการส่งผู้ป่วยออกนอกเขต ผ่านกลไกทางการเงินในการจ่ายชดเชยให้แก่หน่วยบริการอย่างเป็นธรรม
  2016-09-25 12:02
 • “หมอชาตรี” มอบนโยบาย อนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับพื้นที่ทั่วประเทศ รุกงานประเมินคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการ ช่วยประชาชนการเข้าถึงสิทธิและบริการ ย้ำบทบาทไม่ใช่จับผิด แต่เน้นบูรณการกลไกระบบสุขภาพพื้นที่ ปรับปรุงสู่การพัฒนาระบบบริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าร่วมกัน พร้อมช่วยลดความขัดแย้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ตาม ม.41 เยียวยาความเสียหายจากการรับและให้บริการสาธารณสุข  
  2016-07-16 13:04

Pages