อปสข.

 • ที่ประชุม อปสข.เขต 4 อนุมัติงบกองทุนผู้ป่วยใน 30 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นให้เกิดกลไกการดูแลผู้ป่วยที่รับกลับอย่างต่อเนื่อง ส่วนการดำเนินการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในพื้นที่ มีลพบุรีเป็นต้นแบบในเขต โดยเฉพาะการดำเนินการที่ อ.ลำสนธิ
  2016-02-19 16:28
 • เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.58 ในการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) “อปสข.ก้าวใหม่ ไปด้วยกัน หลักประกันยั่งยืน” มีการเสวนา “เสริมแรงบันดาลใจชีวิตที่มีความหวังด้วยหลักประกันสุขภาพ” โดย คุณตุลย์/แม่นุ่น  “ไอดอล นักสู้มะเร็ง” ในฐานะผู้รับบริการ คุณสิริวิภา โรจนรัตนางกูร มุมมองการคุ้มครองสิทธิ ผู้ดำเนินรายการ: คุณกรรณิกา ปัญญาอมรวัตน์ คณะกรรมการควบคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
  2015-12-19 11:13
 • อปสข.เขต 4 สระบุรีผ่านงบพัฒนารับส่งต่อผู้ป่วย 30 ล้านบาท หลังคณะกรรมการกลไกการเงินฯ หารือร่วมเพื่อสอดรับ Service Plan สธ. เพิ่มการเข้าถึงโรคที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน เช่น ผ่าตัดหัวใจ หนุนภาคเอกชนร่วมจัดบริการ สร้างกลไกการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องหลังรับกลับ รพ.ต้นสังกัด หวัง รพ.สังกัดมหาวิทยาลัย รับผู้ป่วยสิทธิบัตรทองเพิ่มขึ้น เสริมระบบ Service Plan ของ สธ.
  2015-11-07 08:59
 • อปสข.เขต 4 สระบุรีขับเคลื่อนงานสุขภาพตามนโยบาย รมว.สธ. 6 เรื่อง 1.ลดอัตราตายอุบัติเหตุจากรถ 2.ลดรอคิว หัวใจ มะเร็ง 3.ชะลอเวลาผู้ป่วยติดเตียง 4.แก้ปัญหาการนำเงิน อปท.มาใช้ดูแลสุขภาพประชาชน 5. เสริมสร้างไอคิวเด็ก ป้องกันเกิดโรคเอ๋อ และ 6.พัฒนาศักยภาพ อสม.
  2015-09-25 12:04
 • สปสช.แจงความคืบหน้าผลดำเนินตามมติบอร์ด สปสช.9 ก.พ. 58 ชี้ส่วนใหญ่ได้ข้อสรุปร่วม สธ.แล้ว ซึ่งได้ดำเนินการปรับแล้วในปี 58 และจะดำเนินการต่อในปีงบประมาณ 59 นี้ ทั้งตัดเงินเดือนด้วยตัวเลข GFMIS ประกันรายได้ขั้นต่ำให้หน่วยบริการ ปรับกองทุนเฉพาะให้กำหนดเป้าหมายระดับเขต โดยโรคหอบหืดจะเข้าสู่ระบบเบิกจ่ายปกติในปี 59 ตาต้อกระจกให้เขตร่วมกำหนดเป้าหมาย และจะหารือเพิ่มเติมกรณีตาบอดจากต้อกระจก ชี้ยังมีผู้ป่วยภาวะตาบอดจากต้อกระจกเข้าไม่ถึงการรักษา
  2015-09-09 13:47
 • “หมอชูวิทย์” อดีตหัวหน้าผู้ตรวจ สธ. ได้รับเลือกเป็นประธาน อปสข.เขต 4 สระบุรี วาระ 2 เดินหน้าเน้นทำงานร่วมกับเขตบริการสุขภาพของ สธ. เน้นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนและอภิบาลระบบสุขภาพ พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐาน พร้อมขอให้ รพ. 2 แห่งในเขตที่ยังไม่ส่งข้อมูลการรักษาผู้ป่วย ให้รีบส่งข้อมูลเพื่อไม่ให้กระทบต่อสภาพคล่องของ รพ.
  2015-08-03 11:30
 • นพ.วันชัย ผู้ตรวจเขตสุขภาพที่ 4 เปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเริ่มต้นทำงานวิจัยโดยนำผลงานวิชาการ COP และ R2R 15 เรื่อง เข้าสู่กระบวนการทำงานจริง ร่วมกับ สปสช.เขต 4 สระบุรี เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพประชาชนให้เข้าถึงบริการ นำงานวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ด้าน นพ.ชูวิทย์ ประธาน อปสข.เขต 4 สระบุรี ย้ำ “วิจัยเพื่อประชาชน ไม่ใช่แข่งกัน”
  2015-07-07 18:36
 • เขต 4 สระบุรี ได้ อปสข.ชุดใหม่แล้ว 37 ทั้งเป็นโดยตำแหน่ง และการคัดเลือกกันเองตามสัดส่วน ผู้ทรงคุณวุฒิ, เครือข่ายภาคประชาชน, สัดส่วน รพศ./รพท./รพช./รพ.สต./รัฐนอกสังกัด/หน่วยบริการเอกชน และ สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ./เทศบาล/อบต. พร้อมเตรียม คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ใน 5 คนเป็นประธานอนุกรรมการต่อไป
  2015-06-30 19:55
 • “นพ.วันชัย” ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 4 ร่วมมือกับ สปสช.เขต 4 สระบุรี ชูนโยบาย 4 เรื่องที่สำคัญ เพิ่มการเข้าถึงการรักษา ผู้ป่วยมะเร็งได้รับการรักษาด้วยรังสี ลดการรอคิวผ่าตัดหัวใจ เร่งให้บริการเปลี่ยนเลนส์ผู้ป่วยต้อกระจก และพัฒนา ICU เด็ก ทารกแรกเกิดให้ได้รับการดูแลที่รวดเร็ว
  2015-06-23 18:41
 • สปสช.เขต 4 สระบุรีจับมือทีมไอที สสจ. และคณะทำงานเครือข่ายหน่วยบริการ ร่วมกันจัดทำข้อพิจารณาเกณฑ์การจ่ายผลลัพธ์ตามเกณฑ์คุณภาพบริการปฐมภูมิ (QOF) เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดสรรเงินลงหน่วยบริการ เตรียมชงบอร์ด อปสข. พิจารณาต่อ
  2015-06-23 18:34
 • อปสข.เขต 4 สระบุรีผ่านงบส่งเสริมป้องกันโรคกว่า 5 ล้านบาทเพื่อเสริมบริการสุขภาพที่จำเป็นในพื้นที่ ลดการเกิดโรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น เบาหวาน ความดัน มะเร็งปากมดลูก เพิ่มการเข้าถึงบริการ เช่น บริการทันตกรรมในเด็ก ผู้สูงอายุ แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในคอนโด ชุมชนแออัด โรงเรียน สถานประกอบการให้เข้าถึงบริการอย่างครอบคลุม
  2015-04-29 11:56
 • นพ.ชูวิทย์ ประธานอปสข. เขต 4 สระบุรี เปิดประชุมชี้แจงการบริหารงบบัตรทองปี 58 เผยบทบาทอปสข.ทำหน้าที่จัดสรรงบประมาณบัตรทองตามที่บอร์ดสปสช.กำหนด ขณะที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อเสนอ ต้องการทราบรายละเอียดการหักลบงบประมาณกองทุนย่อยที่ยังไม่เข้าใจวิธีการของ สปสช. และต้องการให้เพิ่มจำนวนกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงให้ สปสช.เขต เป็นพี่เลี้ยงในการติดตามงาน
  2015-01-11 13:08

Pages