ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“หมอชูวิทย์” อดีตหัวหน้าผู้ตรวจ สธ. ได้รับเลือกเป็นประธาน อปสข.เขต 4 สระบุรี วาระ 2 เดินหน้าเน้นทำงานร่วมกับเขตบริการสุขภาพของ สธ. เน้นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนและอภิบาลระบบสุขภาพ พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐาน พร้อมขอให้ รพ. 2 แห่งในเขตที่ยังไม่ส่งข้อมูลการรักษาผู้ป่วย ให้รีบส่งข้อมูลเพื่อไม่ให้กระทบต่อสภาพคล่องของ รพ.

นพ.ชูวิทย์ ลิขิตยิ่งวรา

นพ.ชูวิทย์ ลิขิตยิ่งวรา ประธานอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 4 สระบุรี (อปสข.) และอดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า อปสข.เขต 4 นั้น ดูแลพื้นที่ครอบคลุม 8 จังหวัด ไดแก่ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และนครนายก มีประชากรกว่า 5 ล้านคน ในการทำงานนั้น อปสข.จะทำงานร่วมกับเขตบริการสุขภาพที่ 4 ของ สธ. เพื่อขับเคลื่อนภารกิจหลัก 2 ด้าน คือ 1.การเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และ 2.คุณภาพบริการที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างมีคุณภาพ โดยยึดตามนโยบายของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และวิสัยทัศน์ของ อปสข.เขต 4 คือ เป็นผู้นำด้านสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน พัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง สู่สุขภาวะที่ดีของประชาชน

“หลังจากได้รับเลือกให้เป็น ประธาน อปสข.เขต 4 ต่อในวาระที่ 2 อปสข.ได้ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน เน้นขับเคลื่อนและอภิบาลระบบสุขภาพ พัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ เพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมมีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน” ประธาน อปสข.เขต 4 กล่าว

นพ.ชูวิทย์ กล่าวว่า การทำหน้าที่ของ อปสข.เขต 4 ที่สำคัญคือต้องช่วยกันดูแลประชาชนกว่า 5 ล้านคนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ถึงแม้จะมีปัญหาในช่วงเปลี่ยนผ่านบ้าง เช่น เรื่องชุดสิทธิประโยชน์งบประมาณที่ยังไม่เพียงพอ ทำให้อาจจะเกิดปัญหาโรงพยาบาลขาดสภาพคล่อง และในการประชุม อปสข.ครั้งที่ผ่านมา พบว่า มี รพ. 2 แห่งที่ส่งข้อมูลเบิกจ่ายค่าชดเชยการให้บริการทางการแพทย์ของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพน้อยมาก ซึ่งส่งผลกระทบกับสภาพคล่องของ รพ.เอง นอกจากนั้น การจัดทำคำของบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในปีต่อไปนั้น จะคำนวณมาจากผลงานการให้บริการในอดีตที่ผ่านมา หากภาพรวมของข้อมูลการให้บริการในประเทศมีลดลง ก็จะส่งผลต่อการได้รับงบประมาณจากรัฐบาลลดลงด้วย และไม่เพียงพอต่อการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยบริการ ดังนั้นที่ประชุม อปสข.จึงขอความกรุณาให้ รพ.ดำเนินการส่งข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์โดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับสภาพคล่องของ รพ.เอง