ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อปสข.เขต 4 สระบุรีอนุมัติกรอบวงเงินงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ภาคีสุขภาพในพื้นที่ เน้นแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพที่จำเป็นของพื้นที่ (health need) เขตสุขภาพที่ 4 ควบคู่การเตรียมตนเองสู่การสูงวัย (Pre Aging) และผู้สูงอายุ (Aging)

นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี กล่าวว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเขตพื้นที่ เขต 4 สระบุรี ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 โดยมี นพ.ชูวิทย์ ลิขิตยิ่งวรา ประธาน อปสข. และ นพ.สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 4 และอนุกรรมการเห็นชอบกรอบวงเงินงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ระดับเขต/จังหวัด (PPA) ปี 2562 งบประมาณ 22.4 ล้านบาท ดูแลประชากรไทยทุกสิทธิ 8 จังหวัดในเขตพื้นที่ เขต 4 สระบุรี 5.6 ล้านคน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพที่จำเป็นของพื้นที่ โดยงบประมาณส่วนนี้สนับสนุนให้กับหน่วยงาน/หน่วยบริการภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยดำเนินการภายใต้ประกาศฯเรื่องประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข ฉบับที่ 10 และ 11

ซึ่งการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพที่จำเป็นจากข้อมูลการวิเคราะห์ปัญหาทางด้านสุขภาพของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 และ สสจ.ทั้ง 8 จังหวัด ได้แก่ จ.อ่างทองปัญหาด้านสุขภาพในจังหวัดโรคหัวใจและหลอดเลือด จ.ลพบุรี มีปัญหาด้านสุขภาพในโรคความดันโลหิตสูง จ.สระบุรีปัญหาด้านสุขภาพโรคหัวใจและหลอดเลือด/หลอดเลือดสมอง จ.สิงห์บุรีปัญหาด้านสุขภาพได้แก่เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ จ.พระนครศรีอยุธยาปัญหาทางด้านสุขภาพโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดสมอง จ.ปทุมธานี ปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ (Pre Aging/Aging) จ.นนทบุรี ปัญหาด้านการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ (Early ANC) และพัฒนาการเด็ก และจ.นครนายก ปัญหาด้านสุขภาพโรคหัวใจและหลอดเลือด พัฒนาการเด็ก และโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ ส่วนในระดับเขตสุขภาพที่ 4 เน้นการเตรียมตนเองสู่การสูงวัย (Pre Aging) และผู้สูงวัย (Aging)

นพ.ชลอ กล่าวต่อว่า ในปี 2562 มติ อปสข.ได้อนุมัติเกณฑ์การปรับเกลี่ยตามมติคณะกรรมการ 5x5 ซึ่งมี นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานีเป็นผู้แทนในการนำเสนอ มติ อปสข.ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การปรับเกลี่ยในระดับเขตและกระจายรายหัวลงระดับ CUP ของหน่วยบริการในสังกัด สป.สธ. ให้มีการกันเงินแบบ Virtual Account ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสิงห์บุรีเพื่อป้องกันการเกิดโรงพยาบาลวิกฤติ ระดับ 7 ซึ่งการกันเงินแบบ Virtual Account เป็นการกันเงินเพื่อช่วยประชาชนไม่ถูกปฎิเสธการรักษาพยาบาล ขณะเดียวกันหน่วยบริการมั่นใจว่าจะได้รับชดเชยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอย่างเป็นธรรม ยกตัวอย่างเช่น การส่งตัวผู้ป่วยโรงพยาบาลในจังหวัดเดียวกัน จากโรงพยาบาลอำเภอไปโรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลจังหวัดก็จะได้รับเงินชดเชยค่าใช้จ่ายจากเงินในส่วน Virtual Account จะเกิดภาพโรงพยาบาลเดียวในจังหวัดเป็นการลดรอยต่อในพื้นที่

ทั้งนี้ที่ประชุม อปสข.ได้มติที่สำคัญให้ สระบุรีไตเทียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพิ่มเติมซึ่งเดิมในจังหวัดสระบุรี มีหน่วยฟอกเลือดจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลพระพุทธบาท โรงพยาบาลค่ายอดิศร และโรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง สามารถเข้ารับการรักษาได้ที่หน่วยบริการข้างตน หรือสอบถามได้ที่สายด่วน สปสช.โทร 1330 บริการตลอด 24 ชั่วโมง