สมยศ ศรีจารนัย

 • กระทรวงสาธารณสุข ส่งผู้บริหารระดมความคิดแก้ไขปัญหาการเงินการคลัง เกิดไอเดียโรงพยาบาลคู่แฝดสิงห์บุรี-อินทร์บุรี เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำเตียงคุณภาพ สร้างแรงจูงใจเข้ารับบริการ รวมทั้งการสร้างรายได้จากศักยภาพที่มีอยู่
  2019-04-22 13:31
 • สาธารณสุขนิเทศเขต 4  แนะใช้ 3 ส. ช่วยคนเลิกสูบบุหรี่ ชี้คนตายจากบุหรี่ปีละ 5 หมื่นกว่าคน หรือ 6 คนต่อชั่วโมง เผยกลไกจัดการที่มีประสิทธิภาพ คืนข้อมูลให้พื้นที่ ส่งต่อ อสม.ค้นหา ชักชวนได้ผล พบยอดผู้รับการบัดบัดพุ่งจากร้อยละ 21.86 เป็นร้อยละ 98.08 ภายใน 1 เดือน พร้อมเร่งขยายโมเดลสู่จังหวัดใกล้เคียง  
  2019-02-16 10:32
 • กระทรวงสาธารณสุข ระดมจักษุแพทย์ เครื่องมือแพทย์ จากเขตสุขภาพที่ 4 และมูลนิธิ พอ.สว. ผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ 109 ดวงตา อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  2019-01-20 17:06
 • อปสข.เขต 4 สระบุรีอนุมัติกรอบวงเงินงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ภาคีสุขภาพในพื้นที่ เน้นแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพที่จำเป็นของพื้นที่ (health need) เขตสุขภาพที่ 4 ควบคู่การเตรียมตนเองสู่การสูงวัย (Pre Aging) และผู้สูงอายุ (Aging)
  2018-12-16 19:27
 • เขตสุขภาพที่ 9 หมุนเวียนพยาบาลผู้ประสานการขอรับบริจาคอวัยวะจากญาติผู้เสียชีวิตจากภาวะสมองตายตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ประสานขอรับบริจาคอวัยวะได้สูงสุดในระดับเขต มีผู้บริจาคอวัยวะ 29 รายจากเขตสุขภาพทั้งหมด 138 ราย
  2018-06-06 12:26
 • การดำเนินงานตามนโยบายทีมหมอครอบครัวมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับศักยภาพและบริบททางภูมิประเทศ สังคมวัฒนธรรม ทิศทางการนำของผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานทุกระดับ ความเพียงพอและศักยภาพของทีมหมอครอบครัวทุกระดับ ทัศนคติ ขวัญกำลังใจของคนทำงาน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการทำงาน ระเบียบข้อกฎหมาย ศักยภาพผู้ป่วยกับครอบครัว และประชาชน (ไว้ใจ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือทุนทางสังคม
  2017-03-27 07:45
 • สปสช.เขต 4 สระบุรี-เขตสุขภาพที่ 4-คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์-ศูนย์อนามัยที่ 4 หารือความคืบหน้าแนวทางการสำรวจสถานะสุขภาพและการเข้าถึงบริการเขตสุขภาพที่ 4 ปี 60
  2016-12-02 22:36
 • เขตสุขภาพที่ 4 โดย service plan สาขาที่ 15 จัดประชุมวิชาการสร้างความเข้าใจแก่แพทย์ เภสัขกร พยาบาล 8 จังหวัดภาคกลาง เดินหน้า “โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล” เน้นโรงพยาบาลทุกระดับดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
  2016-11-28 12:16
 • ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 4 สระบุรี ครั้งที่ 11/2559 โดยมี นพ.ชูวิทย์ ลิขิตยิ่งวรา ประธาน อปสข. ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม นพ.สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศ เขต 4 ในฐานะที่ปรึกษา โดยมีวาระที่สำคัญได้แก่ การพิจารณาแนวทางการบริหารงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปี 60, การบริหารงบตามเกณฑ์คุณภาพบริการปฐมภูมิ การบริหารงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 
  2016-11-26 11:51
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะเพิ่มใน รพศ./รพท.และ รพ.สังกัดกรมการแพทย์รวม 38 แห่ง เพิ่มประสิทธิภาพรับบริจาคอวัยวะใน รพ.เพิ่มสาขารับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาที่ 13 พัฒนาให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สาขาที่ 5 ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ เพื่อเป้าหมาย “เพิ่มปลูกถ่าย ลดการตาย ได้คิวเร็ว”
  2016-06-23 22:49
 • นพ.ยุทธ ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการแก้ปัญหา รพ.สังกัดสป.สธ.ขาดทุน หลังประชุมนัดแรกล่ม ตัวแทนฝั่งสธ. 5 คน ทั้งรองวชิระ รองสุรเชษฐ์ ผอ.สนย. ผอ.กลุ่มประกันฯ และผอ.สำนักบริหารการสธ.ส่งหนังสือไม่ร่วมเหตุประชุม หวั่นเป็นการซ้ำเติมหน่วยบริการ นพ.ยุทธแจงรับเป็นประธานเพราะอยากให้สธ.และสปสช. win-win ทั้งคู่ และลดราวาศอกกันบ้าง แต่ประเมินจากวันแรกนี้คาดว่าคงไม่สามารถแก้ไขได้ จึงขอลาออกจากประธานกรรมการ และขอคืนให้ นพ.รัชตะ ตัดสินใจ เพราะเป็นผู้บังคับบัญชาทั้ง 2 หน่วยงาน
  2014-12-19 14:02
 • โพสต์ทูเดย์ : ประชุมแก้ปัญหารพ.ขาดทุนนัดแรกส่อเหลว บิ๊กกระทรวงหมอปฏิเสธเข้าประชุม การประชุมนัดแรกของคณะกรรมการอำนวยการตรวจสอบและปรับปรุงสถานะทางการเงินของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ซึ่งมี นพ.ยุทธ โพธารามิก อดีตรองปลัด สธ. เป็นประธานและได้รับการแต่งตั้ง โดย ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สธ. ในวันนี้ส่อเค้าล้มเหลว เนื่องจากตัวแทน สธ. 5 คน ที่ร่วมเป็นกรรมการปฏิเสธที่จะเข้าร่วมประชุม โดยต่างระบุว่าติดภารกิจด่วนหมด
  2014-12-19 09:38

Pages