ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.เขต 4 สระบุรี-เขตสุขภาพที่ 4-คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์-ศูนย์อนามัยที่ 4 หารือความคืบหน้าแนวทางการสำรวจสถานะสุขภาพและการเข้าถึงบริการเขตสุขภาพที่ 4 ปี 60

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559  ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และศูนย์อนามัยที่ 4 ประชุมความก้าวหน้าแนวทางการสำรวจสถานะสุขภาพและการเข้าถึงบริการตามสิทธิของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ (Rapid Survey) สปสช.เขต 4 สระบุรี ปี 2560 โดยมี นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 สระบุรี นพ.สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศเขต 4 นายชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นพ.เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และนางพนิต มโนการ รองผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 สระบุรี ร่วมหารือในประเด็น

การจัดทำแนวทางการดำเนินงาน  Rapid Survey เพื่อประเมินความครอบคลุมสิทธิ โดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายที่ยังมีปัญหาในการเขาถึงบริการสุขภาพ เพื่อประเมินการเข้าถึงบริการและสถานะสุขภาพของประชาชนในเขต 4 สระบุรี ประกอบด้วย การรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบหลักประกันสุขภาพ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การเจ็บป่วยและการเข้ารับบริการในรอบปี และความครอบคลุมบริการในชุดสิทธิประโยชน์ตามกลุ่มอายุ ตลอดจนความพึงพอใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพ ภายใต้นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติของกระทรวงสาธารณสุข 20 ปี และยุทธศาสตร์ สปสช.ปี 60-64