ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เขต 4 สระบุรี ได้ อปสข.ชุดใหม่แล้ว 37 ทั้งเป็นโดยตำแหน่ง และการคัดเลือกกันเองตามสัดส่วน ผู้ทรงคุณวุฒิ, เครือข่ายภาคประชาชน, สัดส่วน รพศ./รพท./รพช./รพ.สต./รัฐนอกสังกัด/หน่วยบริการเอกชน และ สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ./เทศบาล/อบต. พร้อมเตรียม คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ใน 5 คนเป็นประธานอนุกรรมการต่อไป

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ที่จังหวัดปทุมธานี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรีประชุมคัดเลือกกันเองของผู้แทนคณะอนุกรรมการส่วนต่างๆ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ เขต 4 สระบุรี (อปสข.) ชุดใหม่ โดยมี นพ.เทียม อังสาชน ประธานคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ ระดับพื้นที่ เขต 4 สระบุรี เป็นประธานดำเนินการ พร้อมทั้งคณะกรรมการสรรหาประกอบ ด้วย นางสำเนียง รัตนวิไลวรรณ นายสุรกิจ สุวรรณเกม และนางพนิต มโนการ รอง ผอ.สปสช.เขต 4 สระบุรี กรรมการและเลขานุการ มี นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผอ.สปสช.เขต 4 สระบุรี ชี้แจงประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกตามประกาศของ สปสช.เขต 4 สระบุรี เพื่อให้กระบวนการคัดเลือกเกิดความยุติธรรม โปร่งใส

นพ.เทียม อังสาชน

นพ.เทียม อังสาชน กล่าวว่า สปสช.เขต 4 สระบุรี ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ พ.ศ.2558 และประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหลัก ประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขตพื้นที่ เขต 4 สระบุรี พ.ศ.2558 ซึ่งองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ จำนวนทั้งสิ้น 37 คน ประกอบด้วย 1.ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขในเขตรับผิดชอบ เป็นที่ปรึกษา 2.ผู้อำนวยการหน่วยบริการสังกัดมหาวิทยาลัยในพื้นที่(ถ้ามี) เป็นที่ปรึกษา 3. ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 สระบุรี เป็นรองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ โดยตำแหน่งได้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตพื้นที่ 8 จังหวัด ส่วนอนุกรรมการ ที่คัดเลือกกันเองได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ จังหวัดละ 1 คน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไปในเขตพื้นที่ จำนวน 1 คน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 1 คน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่ จำนวน 1 คน ผู้อำนวยการของหน่วยบริการรัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตพื้นที่ จำนวน 1 คน ผู้บริหารสถานบริการภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพ จำนวน 1 คน ผู้แทนหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระตามมาตรา 50(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 หรือศูนย์ประสานงานภาคประชาชนหรือองค์กรเอกชนด้านสาธารณสุขหรือคุ้มครองผู้บริโภคในเขตพื้นที่ จังหวัดละ 1 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ จำนวน 2 คน

โดย อปสข.มีหน้าที่ 1)กำหนดกรอบและแนวทางการบริหารงานในเขตพื้นที่ให้สอดคล้องกับนโยบายและมติของคณะกรรมการและสำนักงาน 2)กำหนดแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น งบลงทุน งบบริการผู้ป่วยใน งบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เป็นต้น 3)กำหนดแนวทางการขึ้นทะเบียนเครือข่ายหน่วยบริการ ระบบการส่งต่อผู้ป่วยและแบ่งพื้นที่ รวมทั้งจัดสรรจำนวนผู้ลงทะเบียนของแต่ละหน่วยบริการ เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ ได้รับความสะดวกและเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้มากยิ่งขึ้น 4)สนับสนุนและกำกับติดตามการดำเนินงานของสำนักงานสาขาเขตพื้นที่ ให้เป็นไปตามกรอบและแนวทางที่กำหนด 5)แต่งตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวกับงานของสำนักงานสาขาเขตพื้นที่ให้เป็นไปตามกรอบและแนวทางที่กำหนด และ 6)อำนาจหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการและสำนักงานมอบหมาย ภายใต้ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่ง อปสข.มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปีและสามารถได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือก ดังนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ได้แก่ นพ.ชูวิทย์ ลิขิตยิ่งวรา นายสมภพ โสมาภา นพ.อัครเดช เพ็ญศิริ นายสุเทพ ชูชัยยะ และ นพ.วีระพล ธีระพันธ์เจริญ

สัดส่วนองค์กรเครือข่ายภาคประชาชน 4 ด้าน ได้แก่ นางเตือนใจ สมานมิตร ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ลพบุรี นายธงชัย กันพันธ์ หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระตามมาตรา 50(5) จ.อ่างทอง นางจินตนา กวาวปัญญา เครือข่าย 9 ด้าน/NGO จ.นนทบุรี ว่าที่ ร.ต.ประชิต เครือสุคนธ์ คุ้มครองผู้บริโภค จ.ปทุมธานี น.ส.ชลดา บุญเกษม ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.พระนครศรีอยุธยา นายบุญธรรม กันเกตุ คุ้มครองผู้บริโภค จ.สิงห์บุรี นายบุญยัง กังใจ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.นครนายก และ นางกมลปฐมพร กัณหา หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระตามมาตรา 50(5)ฯ จ.สระบุรี ร.ต.สนธยา มโหทาน ประธาน อสม. จ.สระบุรี นายประสิทธิ์ มหิธิธรรมธร ประธาน อสม. จ.นครนายก

สัดส่วน รพศ./รพท./รพช./รพ.สต./รัฐนอกสังกัด/หน่วยบริการเอกชน นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี นพ.สุรพันธ์ วิชิตนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าโมก จ.อ่างทอง นายประจักษ์ จันทรเสนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี พล.ต.วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรี นายมณฑล มานิตย์ หน่วยบริการภาคเอกชน มิตรไมตรีคลินิก นนทบุรี

สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ./เทศบาล/อบต. นายสรกฤช เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี นายชวลิต วิเศษสิทธิกุล นายกเทศมนตรีตำบลบางจัก จ.อ่างทอง นายชูเกียรติ บุญมี นายกเทศมนตรีตำบลบางบาล จ.อยุธยา นางสาวปรีดาวรรณ เทียมกลิ่น นายก อบต.ลำนารายณ์ จ.ลพบุรี นายนพดล แก้วสุพัฒน์ นายก อบต.อ้อมเกร็ด จ.นนทบุรี นายเกียรติศักดิ์ ชูเกียรติศิริ นายก อบต.ดงละคร จ.นครนายก
จากนี้ สปสช. 4 สระบุรี ดำเนินการรวบรวมรายชื่ออนุกรรมการฯ ทั้งหมดส่งให้ สปสช.ส่วนกลาง เพื่อออกคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ และจัดประชุมอนุกรรมการฯ เพื่อคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ใน 5 คนเป็นประธานอนุกรรมการต่อไป