นโยบายเขต 4 เน้น ผู้ป่วยมะเร็ง หัวใจ ต้อกระจก ได้รักษาเพิ่ม พร้อมพัฒนา ICU ทารกแรกเกิด

Tue, 2015-06-23 18:41 -- hfocus
Print this pagePrint this page

“นพ.วันชัย” ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 4 ร่วมมือกับ สปสช.เขต 4 สระบุรี ชูนโยบาย 4 เรื่องที่สำคัญ เพิ่มการเข้าถึงการรักษา ผู้ป่วยมะเร็งได้รับการรักษาด้วยรังสี ลดการรอคิวผ่าตัดหัวใจ เร่งให้บริการเปลี่ยนเลนส์ผู้ป่วยต้อกระจก และพัฒนา ICU เด็ก ทารกแรกเกิดให้ได้รับการดูแลที่รวดเร็ว

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ห้องประชุมโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ เขต 4 สระบุรี (อปสข.) ครั้งที่ 5/2558 ตามวาระ และจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรและขอบคุณ อปสข. ในโอกาสหมดวาระการปฎิบัติหน้าที่ อปสข.เขต 4 สระบุรี ตามวาระ 4 ปี โดยมี นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวขอบคุณ ชื่นชมพร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติบัตรแก่ อปสข.ทั้ง 37 ท่าน โดยมี นพ.ชูวิทย์ ลิขิตยิ่งวรา ประธาน อปสข.เขต 4 สระบุรีกล่าวถึงการปฎิบัติหน้าที่ประธาน อปสข. เป็นเวลา 4 ปี และต้อนรับ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 4 โดย นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผอ.สปสช.เขต 4 สระบุรี กล่าวขอบคุณ อปสข.เขต 4 ทั้ง 37 ท่าน ที่ร่วมดูแลระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เขต 4

นพ.ชูวิทย์ ลิขิตยิ่งวรา อดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประธาน อปสข.เขต 4 สระบุรี กล่าวก่อนทำหน้าที่ประธานการประชุมว่า หลังจากหมดวาระ อปสข.ชุดนี้ ควรมีการทำยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ ใหม่ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขมีการบูรณาการทุกภาคส่วน และไม่ควรเหมือนต่างประเทศ ซึ่งต่างประเทศเน้นป่วยแล้วรักษา กรณีโรคระบาด ถ้าทำแล้ว รพ.ไม่ให้ความร่วมมือก็จะไม่สำเร็จ โครงสร้างกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย ดีและเป็นเอกภาพเนื่องจาก นพ.สสจ. เป็น CEO ทำให้มีเอกภาพและศักยภาพไปพร้อมกัน ส่วนนโยบายที่ อปสข.ชุดใหม่ต้องทำต่อ เช่น การกระจายงบประมาณลงท้องถิ่น การพัฒนาระบบบัญชีของหน่วยงานระดับตำบล อำเภอ การทำงานแบบไร้รอยต่อเชื่อม service plan การพัฒนาศักยภาพระบบส่งต่อผู้ป่วยภายในเขต และเดินหน้างานวิจัย R2R เรื่องใหม่ๆตามสถานการณ์

นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 4 กล่าวในการประชุม อปสข.ครั้งนี้ว่า การบริหารงานเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ เน้นการทำงานแก้ไขปัญหาด้วยข้อมูล ที่ผ่านมาเขต 4 มีปัญหาเรื่องค่าบริการ และยินดีที่มีโอกาสได้มาอยู่เขต 4 สปสช.สามารถบริหารจัดการงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เพื่อลดการรอคิวผ่าตัดหัวใจ มะเร็งได้รับการรักษาด้วยรังสี ต้อกระจกได้รับการผ่าตัดที่รวดเร็ว และทารกแรกเกิด ICU เด็ก

ปัญหาคนไข้โรคหัวใจ มะเร็งที่ต้องใช้รังสีในการรักษา ต้อกระจก และทารกแรกเกิด ICU เด็ก เป็นงานที่ต้องทำ 4 เรื่อง ทั้งภาครัฐและเอกชน เนื่องจากเอกชนมีศักยภาพในการผ่าตัดหัวใจ จะทำให้คิวผ่าตัดหัวใจลดลง การผ่าตัดต้อกระจก ยังพบผู้ป่วยต้อกระจกที่มีภาวะต้อสุกอาจทำให้มองไม่เห็น ยังไม่ได้รับการผ่าตัด กลุ่มนี้จำเป็นต้องให้ทางสาธารณสุขจังหวัดออกสำรวจ เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่สามารถออกจากบ้านได้เพราะมองไม่เห็น ซึ่งต้องเร่งให้บริการเปลี่ยนเลนส์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่วนทารกแรกเกิด ICU เด็ก ในพื้นที่เขต 4 ยังเป็นปัญหาที่รุนแรง เนื่องจากเขต 4 มี รพ.สระบุรีและ รพ.พระนครศรีอยุธยาซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการดูแลรักษาที่รวดเร็ว ดังนั้นการใช้กลไกทางข้อมูลและกลไกทางการเงิน จะสามารถช่วยแก้ปัญหาใน 4 เรื่องนี้ เพื่อคุณภาพชีวิตีที่ดีของประชาชน ผู้ตรวจฯเขต 4 กล่าว

นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผอ.สปสช.เขต 4 สระบุรี กล่าวว่า การประชุม อปสข.ครั้งถือเป็นวาระสุดท้ายของ อปสข.ชุดนี้ตามวาระ 4 ปี ซึ่ง อปสข.เขต 4 สระบุรีทำหน้าที่ตั้งแต่ปี 2554-2558 โดยมี นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวขอบคุณ ชื่นชมพร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติบัตรแก่ อปสข.ทั้ง 37 ท่าน และจะมีการคัดเลือก อปสข.ชุดใหม่ในวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมโรงแรมบางกอก กอล์ฟแอนสปา จ.ปทุมธานี

ส่วนวาระพิจาณาที่สำคัญในครั้งนี้ มติที่ประชุมผ่านงบ PP สนับสนุนการคัดกรองวัณโรคในเรือนจำ งบประมาณ 20 บาทต่อรายเพื่อเป็นค่าบริหารจัดการ สองเห็นชอบผ่านโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนหน่วยบริการระดับจังหวัด และพิจารณารายชื่อคณะทำงานจัดสรรงบเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ปี2558 (QOF) เพื่อเตรียมการจัดสรร 100% ผ่านเกณฑ์ 4 ข้อได้แก่1.ตัวชี้วัดกลาง 9 ตัว ข้อมูลจากการประมวลผลจากส่วนกลาง 2.ตัวชี้วัดระดับเขต จำนวน 4 ตัว รวบรวมและประมวลผลจาก สสจ. 3.ใช้ข้อมูลประชากรกลุ่มเป้าหมาย ณ เมษายน 2558 ในการประมวลผล และ 4.การ Audit ก่อนการจัดสรร เฉพาะผลงานจากตัวชี้วัดระดับเขตในกลุ่มที่มีคะแนนสูง 5-10 หน่วยงาน