ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ที่ประชุม อปสข.เขต 4 อนุมัติงบกองทุนผู้ป่วยใน 30 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นให้เกิดกลไกการดูแลผู้ป่วยที่รับกลับอย่างต่อเนื่อง ส่วนการดำเนินการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในพื้นที่ มีลพบุรีเป็นต้นแบบในเขต โดยเฉพาะการดำเนินการที่ อ.ลำสนธิ

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ (อปสข.) เขต 4 สระบุรี ครั้งที่ 2/2559 โดยมี นพ.ชูวิทย์ ลิขิตยิ่งวรา ประธาน อปสข. ทำหน้าที่ประธานดำเนินการประชุม นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขต 4 ที่ปรึกษา อปสข. โดยมี นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 สระบุรี รองประธาน

การประชุม อปสข.เขต 4 มีวาระเพื่อพิจารณาที่สำคัญ เช่น พิจารณาค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2559, พิจารณาการเปลี่ยนแปลงและขอใช้เงินที่เหลือจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน, การบริหารงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ปีงบประมาณ 2559, การบริหารงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2559  

ทั้งนี้มติที่ประชุมได้อนุมัติงบกองทุนผู้ป่วยใน 30 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นให้เกิดกลไกการดูแลผู้ป่วยที่รับกลับอย่างต่อเนื่อง

นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการ เขต 4 กล่าวว่า ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวนั้น ในส่วนของเขต 4 มีพื้นที่ประกอบด้วย 8 จังหวัด ซึ่งมีจังหวัดลพบุรีที่เป็นโมเดลในการดำเนินงานที่เป็นที่ยอมรับ ชื่อว่า “ลพบุรีโมเดล” โดยวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะได้เยี่ยมและศึกษาดูงาน “ลพบุรีโมเดล” ที่อำเภอลำสนธิ จ.ลพบุรี 

ทั้งนี้ยังได้ให้นโยบายการแก้ปัญหาโรงพยาบาลวิกฤตระดับ 7 ในพื้นที่เขต 4 ให้เป็นศูนย์ โดยหารือวิธีการและแนวทางในการแก้ปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป