ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คณะทำงานพัฒนาการตรวจสอบและควบคุมกำกับการชดเชยค่าบริการและคุณภาพการรักษาพยาบาลร่วมกันระหว่าง 3 กองทุน กองทุนประกันสังคม กรมบัญชีกลาง และ สปสช. ตรวจสอบการจ่ายชดเชยและคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยเอดส์ กรณีเชื้อดื้อยา ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วม 3 กองทุน โดยลงพื้นที่โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรี หารือด้านการพัฒนาเพื่อให้เกิดบริการด้านการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อตรวจสอบประเมินคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยเอดส์ กรณีเชื้อดื้อยา บูรณาการร่วม 3 กองทุน โดยมีคณะทำงานพัฒนาการตรวจสอบและควบคุมกำกับการชดเชยค่าบริการและคุณภาพการรักษาพยาบาลร่วมกันระหว่าง 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนประกันสังคม กรมบัญชีกลาง และ สปสช. ลงเยี่ยมและตรวจในครั้งนี้

นางพนิต  มโนการ รอง ผอ.สปสช.เขต 4 สระบุรี กล่าวว่า ตามที่ สปสช.ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบระบบการจ่ายชดเชยและคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยเอดส์ กรณีเชื้อดื้อยา บูรณาการร่วม 3 กองทุน ปีงบประมาณ 2558 โดยเป็นการตรวจประเมินในรูปแบบคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน อาทิ แพทย์จาก รพ.ศิริราช รพ.ภูมิพล สำนักงานประกันสังคม รพ.สระบุรี และ สปสช. เป็นต้น โดยให้ความสำคัญในเรื่องยาต้านไวรัสสูตรดื้อยาของผู้ป่วยสิทธิทางสุขภาพทั้ง 3 สิทธิ คือ ประกันสังคม ข้าราชการและสิทธิ 30 บาท ซึ่งที่ผ่านมา สปสช.ได้จัดให้มีการตรวจประเมินเป็นประจำทุกปี และจะได้นำผลการตรวจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหาแนวทางพัฒนาร่วมกันในเชิงระบบ เพื่อให้ผู้ป่วยทั้ง 3 กองทุน ได้รับการบริการด้านการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ