ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุขส่งทีมแพทย์ชุดที่ 3 จำนวน 20 คนไปช่วยเนปาลต่อเนื่องโดยตั้งจุดบริการใหม่ที่ได้รับมอบหมายคือที่โรงเรียนชานดานี อ.เคบีพาลันโชค ซึ่งสภาพพื้นที่เป็นภูเขา อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลสนามที่ ต.ซิปปะกัต จะทำการตรวจรักษาทั่วไป และจัดบริการตามความต้องการของพื้นที่

วันนี้ (10 พฤษภาคม 2558) ที่สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ และนพ.อนุรักษ์ อมรเพชรสถาพร ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน เดินทางไปส่งและให้กำลังใจทีมแพทย์ชุดที่ 3 ของกระทรวงสาธารณสุขที่เดินทางไปประเทศเนปาล ด้วยสายการบินไทย TG 319

ทีมแพทย์ชุดที่ 3 นี้มีจำนวน 20 คน แบ่งเป็นแพทย์ 9 คน เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ฉุกเฉิน กระดูก อายุรกรรม ศัลยกรรม จิตแพทย์ และแพทย์ด้านระบาดวิทยา พยาบาล 8 คน เวชกิจฉุกเฉิน 2 คน นักวิชาการด้านสุขาภิบาลและน้ำ จากหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่โรงพยาบาลสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลจากเขตสุขภาพในภาคเหนือและภาคใต้ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ โดยมี นพ.เกรียงศักดิ์ ธนอัศวนันท์ เป็นหัวหน้าชุด และนายแพทย์ชูชาติ นิจวัฒนา เป็นรองหัวหน้าชุด จะตั้งจุดบริการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขเนปาล และศูนย์ส่วนหน้าองค์การอนามัยโลกคือที่โรงเรียนชานดานี (Chandani) อ.เคบีพาลันโชค(kebhrepalanchok) ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลสนามที่ตำบลซิปะกัต เมื่อทีมแพทย์ไปถึงจะไปรายงานตัวที่ศูนย์ประสานงานความช่วยเหลือนานาชาติที่โรงพยาบาลสนามซิปะกัต และวางแผนการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และประชาชนชาวเนปาล โดยจะมีล่ามในพื้นที่ประจำทีม 4 คน อยู่ด้วยตลอด 24 ชั่วโมงพูดได้ 3 ภาษา

งานบริการหลักยังคงเป็นด้านการรักษาพยาบาล และการควบคุมป้องกันโรค สุขาภิบาลอาหารและน้ำ ส้วม และสุขภาพจิต ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไทยได้เตรียมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆไว้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ยังได้เตรียมยารักษาโรคทั่วไป ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ เครื่องปั่นไฟ รวมทั้งมุ้ง ยาทากันยุง ซึ่งขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนและพบผู้ป่วยมาลาเรียประปราย โดยจะอยู่ปฏิบัติงานเป็นเวลา 14 วันหรือจนเสร็จสิ้นภารกิจ กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อม โดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ และวัคซีนป้องกันโรคอหิวาตกโรคให้กับทีมทุกคน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ