ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมยา สมุนไพร และชีววัตถุ ให้ปรับปรุงเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย และขั้นตอนกระบวนการจัดทำราคากลางยาภาครัฐ ส่วนปัญหาค่ารักษาโรงพยาบาลเอกชนแพง รับทราบแนวทางแก้ไขปัญหา ตามที่คณะกรรมการฯเสนอ เร่งจัดทำระบบตรวจสอบอัตราค่ารักษาพยาบาล เปิดสายด่วนรับเรื่องร้องเรียนค่ารักษาพยาบาลแพง 02 1937 999, 1330 ตลอด 24 ชั่วโมง

วันนี้ (15 มิถุนายน 2558) ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข นายยงยุทธ์ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 และให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ 3 เรื่อง ได้แก่ 1.การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมยา สมุนไพร และชีววัตถุ เพื่อส่งเสริมการพัฒนายาของไทย โดยมีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน 2. การปรับปรุงเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย กำหนดให้บริษัทผู้ผลิตยา บริษัทยา สมาคมผู้บริโภคยา สภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับยา จะต้องไม่ให้ผลประโยชน์ที่นำมาซึ่งการสั่งใช้ยาของบริษัทตัวเอง และ 3.การปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการจัดทำราคากลางยา ซึ่งบริษัทยาขอมีส่วนร่วมในการจัดทำราคากลาง โดยให้คณะอนุกรรมการการอุทธรณ์ราคากลางยา ปรับปรุงการจัดทำราคากลางยาและจะนำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบข้อเสนอของคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาค่ารักษาพยาบาลราคาแพง ที่เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 3 เรื่อง ได้แก่ 1.ราคายา จะต้องจำหน่ายไม่ให้เกินราคาที่ติดมาจากโรงงานผู้ผลิตและโรงพยาบาลเอกชนสามารถเรียกเก็บค่าบริบาลทางเภสัชกรรมได้ในราคาที่เหมาะสม โดยจะต้องแจ้งราคายาและแจกแจงรายละเอียดให้ผู้มารับบริการทราบก่อนชำระค่ายา ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการสามารถนำใบสั่งยาไปซื้อนอกโรงพยาบาลได้หากเห็นว่าราคายาในโรงพยาบาลสูงเกินไป 2.ระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินวิกฤติ สามารถรับการรักษาที่เร่งด่วนตามมาตรฐานในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และ3.เร่งจัดทำระบบตรวจสอบอัตราค่ารักษาพยาบาลและให้ข้อมูลแก่ประชาชนตลอดจนเปิดสายด่วนรับเรื่องร้องเรียนค่ารักษาพยาบาลแพงตลอด 24 ชั่วโมง 2 หมายเลข คือ 02 1937 999, 1330 และโทร.1166 เฉพาะเวลาราชการ