ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2558 ภายใต้แนวคิด"ความมั่นคงด้านวัคซีน ความจริง หรือ ความฝัน"  ผอ.สถาบันวัคซีน ระบุแม้งานด้านวัคซีนของประเทศจะก้าวหน้าไปในหลายประเด็น แต่องค์ความรู้และข้อมูลด้านวัคซีนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง การสร้างความมั่งคงด้านวัคซีนจะต้องได้รับความร่วมมือจากฝ่ายเกี่ยวข้องอย่างจริงจัง เพื่อให้ประเทศพึ่งตนเองได้ด้านวัคซีน ประชาชนสามารถเข้าถึงการป้องกันโรคด้วยวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติกล่าวถึงนโยบายด้านวัคซีนของประเทศไทย ว่า ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและการปกป้องสุขภาพประชาชนด้วยวัคซีน และได้กำหนดเป็นนโยบายด้านการพัฒนาความมั่นคงของระบบยาวัคซีนเวชภัณฑ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์โดยส่งเสริมและเร่งรัดดำเนินการในการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพโดยเฉพาะวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนพื้นฐานของประเทศรวมทั้งศึกษาทบทวนกลไกการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกลไกการประเมินเทคโนโลยีทางด้านสุขภาพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้ยาวัคซีนและเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างเหมาะสมคุ้มค่า

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.ฎ.มีบทบาทหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางด้านวัคซีนทำหน้าที่ผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวัคซีนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการวางแผนและการลงมือทำเพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีนสามารถพึ่งตนเองด้านวัคซีนรองรับทั้งความจำเป็นด้านสุขภาพ เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศให้ประชาชนได้มีวัคซีนไว้ใช้อย่างเพียงพอต่อการคุ้มครองสุขภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่นในภาวะเกิดโรคระบาด โดยที่ผ่านมาสถาบันฯได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนที่มีคุณภาพส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนและประสานความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ เป็นศูนย์พัฒนาข้อมูลและสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาวัคซีน ให้บริการด้านวิชาการและจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานสนับสนุนกระบวนการพัฒนาวัคซีนอย่างครบวงจร ทั้งในระดับต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ สนับสนุนการผลิตวัคซีนผสมคอตีบ บาดทะยัก ไอกรนและตับอักเสบบี การวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออก การพัฒนาวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นโดยใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม ตลอดจนการเตรียมความพร้อมโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ มาตรฐาน GMP ฯลฯ

นพ.จรุง กล่าวว่าแม้การดำเนินงานด้านวัคซีนจะก้าวหน้าไปแล้วในหลายๆประเด็นแต่การสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศไทยจะสำเร็จได้นั้น นอกจากต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ยังต้องอาศัยความร่วมมือกันอย่างจริงจังจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากองค์ความรู้และข้อมูลด้านวัควัคซีนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง การมีเวทีหรือพื้นที่ให้บุคลากรด้านวัคซีนได้ติดตามความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของงานด้านวัคซีนในแต่ละด้านจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น สถาบันวัคซีนแห่งชาติจึงได้มีการจัดประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบันเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน เพื่อการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านวัคซีนอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวิจัยพัฒนาการผลิต การประกัน การควบคุมคุณภาพและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดเชิงนโยบายด้านวัคซีน รวมทั้งการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ให้เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านวัคซีน

นพ.จรุง กล่าวต่อว่าการจัดประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 7 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ลเลอคองคอร์ดถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพฯภายใต้แนวคิด "ความมั่นคงด้านวัคซีนความจริงหรือความฝัน" โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานโดยภายในงานมีการบรรยายการนำเสนอผลงานวิชาการ การแสดงนิทรรศการและการออกบูธของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมุ่งหวังให้การประชุมครั้งนี้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วม ประชุมให้ได้รับทั้งความรู้และมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดจนทราบความก้าวหน้าทางวิชาการ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านการวิจัยพัฒนาการผลิตวัคซีน สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานและหน้าที่รับผิดชอบก่อให้เกิดความร่วมมือของบุคลากรด้านวัคซีนในการส่งเสริมพัฒนางานด้านวัคซีนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศต่อไป

ทั้งนี้ ทางสถาบันวัคซีน ได้เตรียมเสนอให้มีการปรับแผนยุทธศาสตร์ด้านวัคซีนแห่งชาติโดยการมีส่วนร่วมเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการป้องกันโรคด้วยวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยจะเปิดให้มีการประทำประชาพิจารณ์ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 นี้ ที่โรงแรม ดิ เอม เมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กทม. ห้องประชุมพาโนรามาตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. หน่วยงานต่างๆ ผู้มีส่วนข้องกับวิจัยพัฒนาการผลิตใช้วัคซีน หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมในการทำประชาพิจารณ์ครั้งนี้ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-590-3196-9ต่อ103ในวัน/เวลาราชการหรือตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nvco.go.th.