สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

 • ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เผยไม่เป็นความจริงกรณีมีข่าว สธ.ยกเลิกการแถลงข่าวขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ของแอสตราเซเนกา เพราะบริษัทกังวลจากการถูกกดดันให้มีการเผยเอกสารสัญญาซื้อจองวัคซีนโควิด
  2021-01-22 20:02
 • สถาบันวัคซีนแห่งชาติเผยคืบหน้าความหวังวัคซีนโควิด-19 ล่าสุดทั่วโลกสั่งจองวัคซีน 4.6 พันล้านโดส ถูกสหรัฐ-อียูจองแล้ว 2.8 พันล้านโดส ชี้หลายปท.ยอมรับความเสี่ยง ต้องจ่ายเงินจองแม้วัคซีนยังไม่สำเร็จ 100% ด้าน “นพ.สุวิทย์” ย้ำวัคซีนไม่ใช่ยาครอบจักรวาล
  2020-10-30 15:34
 • คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติเห็นชอบหลักการใช้งบ 2,930 ล้านบาท ให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติเจรจาต่างชาติ หวังจองแล้วเสร็จ ต.ค.63 เพื่อได้วัคซีนรองรับ 33 ล้านคน เบื้องต้นบุคลากรทางการแพทย์ได้ก่อนตามหลักการทั่วโลก
  2020-10-05 13:15
 • ครม.อนุมัติงบ 4.5 หมื่นต่อสู้ปัญหาการระบาดโควิด-19 รวมทั้งจัดหาวัคซีน เล็งตั้งโรงงาน พร้อมให้สภาบันวัคซีนแห่งชาติหามาตรการต่อ
  2020-04-23 16:19
 • สถาบันวัคซีนแห่งชาติฯเดินหน้าจัดการประชุมครั้งที่ 3 เพื่อเปิดเวทีระดมสมอง ร่วมกันสร้างกรอบแนวทางความร่วมมือในการวิจัยพัฒนา การผลิตวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อผลักดันให้เกิดความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนของประเทศในภูมิภาคอาเซียน หวังให้ชุมชนอาเซียนมีสุขภาพดีผ่านการเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพ
  2018-03-27 21:42
 • “กรรณิการ์” ย้ำการเลือกวัคซีนใหม่มาให้บริการประชาชน ต้องไม่เบ็ดเสร็จที่สถาบันวัคซีนหรือกรมควบคุมโรค เสี่ยงได้วัคซีนไม่คุ้มค่า ประชาชนไม่ปลอดภัย สิ้นเปลืองงบไม่จำเป็น ชี้อย่าตกเป็นเหยื่อบริษัทยาข้ามชาติ จนละเลยประสิทธิผล พร้อมเรียกร้องสถาบันวัคซีนเร่งดำเนินการประกาศการมีส่วนได้เสียในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  2017-07-23 11:02
 • สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2558 ภายใต้แนวคิด"ความมั่นคงด้านวัคซีน ความจริง หรือ ความฝัน"  ผอ.สถาบันวัคซีน ระบุแม้งานด้านวัคซีนของประเทศจะก้าวหน้าไปในหลายประเด็น แต่องค์ความรู้และข้อมูลด้านวัคซีนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง การสร้างความมั่งคงด้านวัคซีนจะต้องได้รับความร่วมมือจากฝ่ายเกี่ยวข้องอย่างจริงจัง เพื่อให้ประเทศพึ่งตนเองได้ด้านวัคซีน ประชาชนสามารถเข้าถึงการป้องกันโรคด้วยวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
  2015-07-08 16:10
 • ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้เปิดใจถึงความเป็นไปได้ที่ไทยจะสามารถก้าวสู่การเป็นศูนย์กลาง/เป็นผู้นำด้านวัคซีนของภูมิภาคอาเซียนได้ แต่รัฐต้องให้การสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ในขณะที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติจะเป็นหน่วยงานกลางด้านวัคซีน ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน ผลักดันศักยภาพด้านการพัฒนาวัคซีนของประเทศไทย ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านวัคซีน เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายไทยต้องสามารถผลิตวัคซีนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศทั้งในสถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน
  2013-08-08 17:01
 • วันนี้ (10 กรกฎาคม 2556) ที่โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 โดยมีแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการ บุคลากรด้านสาธารณสุข ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับวัคซีน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ จากหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้านวัคซีนทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน300 คน ร่วมประชุม
  2013-07-10 19:51
 • กระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ  โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เดินหน้าภารกิจแรก หลังตั้งเป็นองค์การมหาชน เร่งเครื่องสร้างศักยภาพในการผลิตวัคซีนไว้ใช้ได้เองในประเทศ ร่วมมือกับ ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ประเทศฝรั่งเศส ผลิตวัคซีนแบบต้นน้ำในประเทศไทย นำร่องวัคซีนรวม 1 เข็มป้องกันได้ 4 โรค ทั้งคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก และตับอักเสบบี ให้คนไทยได้ใช้วัคซีนนี้ ในราคาที่ถูกลงจากเข็มละหลายร้อยบาท เหลือเพียงไม่ถึงร้อยบาท
  2012-12-20 12:16
 •  
  2012-11-27 11:14
 •   นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังการประชุมความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนของประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) องค์การเภสัชกรรม (อภ.) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ว่าภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้เดินหน้าการพัฒนาวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ สิ่งสำคัญ ขณะนี้จะต้องแก้ไขเรื่องกฎหมายให้มีความเป็นเอกภาพ และทันสถานการณ์ ล่าสุดจะมีการยกร่างเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกา
  2012-09-18 09:45