ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคกก.บริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ มีผล 26 ธ.ค. 64 มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ-นักวิชาการ 6 ท่าน ทั้ง “พญ.กุลกัญญา” “นพ.คำนวณ” “นพ.ทวี” ฯลฯ หลังจากก่อนหน้านี้ ครม.มีมติเห็นชอบ “นพ.มานิต” นั่งประธานบอร์ดบริหาร

ตามที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายมานิต ธีระตันติกานนท์ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไปนั้น

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2564 โดยระบุว่า

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2560 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ รวม 7 คน ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2560 โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าว จะดำรงตำแหน่งครบวาระในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง และมาตรา 27(3) แห่งพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงแต่งตั้งบุคคล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

1.นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล

2.ศาสตราจารย์กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์กำธร มาลาธรรม

4.นายคำนวณ อึ้งชูศักดิ์

5.รองศาสตราจารย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์

6.รองศาสตราจารย์พิเศษทวี โชติพิทยสุนนท์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564

ลงนามโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org