ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.อนุญาตให้ จนท.สธ.มุสลิมหญิงคลุมผ้าคลุมศีรษะ ขณะปฏิบัติงานในหน่วยบริการได้ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2542 และกำชับให้ปฏิบัติตามหนังสือเลขที่ สธ.0208/42/ว12 ตั้งแต่ 12 มกราคม2543 รวมทั้งปฏิบัติตามกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 94 พ.ศ. 2553

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2558)ที่ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์กรณีมีข่าวโรงพยาบาลห้ามเจ้าหน้าที่หญิงที่นับถือศาสนาอิสลามคลุมผ้าคลุมศีรษะขณะปฏิบัติงาน ว่า กระทรวงสาธารณสุข อนุญาตให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหญิงที่นับถือศาสนาอิสลาม สามารถแต่งกายตามหลักศาสนา และคลุมผ้าคลุมศีรษะได้ ซึ่งเป็นไปตามสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา โดยได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสาธารณสุข 3 ฉบับเมื่อวันที่ 10พฤศจิกายน 2542 ได้แก่ 1.การแต่งกายของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร 2.การแต่งกายเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และ3.การแต่งกายของพนักงานผู้ช่วยกายภาพบำบัด โดยได้มีหนังสือกำชับให้ปฏิบัติตามหนังสือที่ สธ 0208/42/ว12 ลงวันที่ 12 มกราคม 2543 เป็นต้นมา

สำหรับชุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในหน่วยบริการ ให้แต่งกายดังนี้ ผู้หญิงให้แต่งกายด้วยชุดสีขาว ตัดด้วยผ้าเนื้อหนา มี 4 แบบ ได้แก่ ชุดปฏิบัติงานแบบชุดติดกัน ชุดปฏิบัติงานแบบชุดคนละท่อน ชุดพิธีการ และชุดปฏิบัติงานแบบมีผ้าคลุมศีรษะ ด้วยผ้าสีขาว ขอบผ้าคลุมเย็บเรียบ และสามารถยึดติดกับหมวกพยาบาล โดยให้สวมหมวกทับ กรณีการแต่งกายชุดปฏิบัติงานในห้องคลอดและห้องผ่าตัด หากมีความจำเป็นต้องแต่กายนอกเหนือจากประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทั้งนี้โดยคำนึงถึงหลักประโยชน์ของผู้ป่วย เช่น การติดเชื้อ และการปฏิบัติตามหลักศาสนา

นพ.สุรเชษฐ์ กล่าวต่อว่า ได้กำชับให้โรงพยาบาลทุกแห่งปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว รวมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 94 พ.ศ.2553 ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2478 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2553 ซึ่งได้กำหนดเรื่องการแต่งกายของข้าราชการหญิงมุสลิมไว้