ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์ จับมือคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และColombo Plan Secretariat พัฒนาศักยภาพพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด หวังให้ผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดได้รับการรักษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน จึงถือเป็นนโยบายเร่งด่วนและให้ความสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มแข็ง จริงจัง เพื่อให้ปัญหาผู้ติดยาเสพติดลดลงอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด กรมการแพทย์ โดยสถาบันธัญญารักษ์ เป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจหลักในด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งดำเนินการวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการบำบัดรักษายาเสพติด

เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติดกลับมาเป็นคนดีของสังคมจึงได้ร่วมมือทางวิชาการกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Colombo Plan Secretariat พัฒนาหลักสูตร “พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด” ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด โดยมี Colombo Plan Secretariat ซึ่งเป็นหน่วยงานให้บริการฝึกอบรมบุคลากรทางแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยยาเสพติดที่มีมาตรฐานระดับสากล สนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวในด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดหลักสูตร วิทยากร และงบประมาณ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาวิชาการ และสร้างผู้เชี่ยวชาญการบำบัดรักษายาเสพติดแก่สถาบันธัญญารักษ์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เทียบเท่าระดับสากล โดยผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่รับจากการอบรมหลักสูตรดังกล่าวไปถ่ายทอดให้แก่อาสาสมัครในชุมชนได้

การลงนามครั้งนี้มีเป้าหมายหลัก คือ จัดฝึกอบรมและรับรองบุคลากรวิชาชีพด้านสารเสพติด ลักษณะไตรภาคี ซึ่งจะเป็นการฝึกอบรมด้านยาเสพติดนานาชาติมาตรฐานสากลแห่งแรกในประเทศไทย โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร ซึ่งถือว่าได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ซึ่งทาง ICCE: International Centre for Certification and Education of Addiction Professionals จะเป็นผู้จัดสอบและให้การรับรอง ดังนั้น ความร่วมมือดังกล่าวจึงเป็นหัวใจสำคัญในการนำความรู้และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานดูแลบำบัด รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและกลับมาเป็นคนดีของสังคม และเป็นกำลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป