ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“หมอเจตน์” แจงร่าง พ.ร.บ.ป้องกันตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่เสนอ จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและเตรียมความพร้อมให้วัยรุ่นก่อนมีเพศศัมพันธ์และตั้งครรภ์ได้ ยืนยันไม่ได้มีวัตถุประสงค์สนับสนุนให้วัยรุ่นหันไปทำแท้งหรือมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร แต่เน้นการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อเตรียมชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่วัยรุ่นมากกว่า เชื่อจะช่วยแก้ปัญหาแม่วัยใสได้

นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์

นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่ สนช.ได้พิจารณาไปเมื่อวันที่ 23 ก.ค. หลังจากที่ตนและคณะได้เสนอนั้น จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและเตรียมความพร้อมให้กับวัยรุ่นก่อนการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ได้ โดยร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้จะเน้นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันการตั้งครรภ์และมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ที่สำคัญ ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ยังช่วยให้วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์หรือมีบุตรแล้วสามารถศึกษาต่อได้ จากเดิมต้องลาออกจากสถานศึกษาซึ่งกระทบต่ออนาคตของวัยรุ่นเป็นอย่างมาก

"ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนั้นส่งกระทบต่อพลเมือง 2 คนด้วยกัน คือ ตัววัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และตัวเด็กที่จะเกิดมา แม้ลาออกจากโรงเรียนไปแล้ว แต่บางคนก็ไม่ได้มีความพร้อมในการมีครอบครัว จนทำให้เกิดปัญหาในอนาคต" นพเจตน์ กล่าว

ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ประกอบไปด้วย 5 หมวด 28 มาตราด้วยกัน โดยเน้นการให้ความรู้ในด้านเพศศึกษาและป้องกัน รวมทั้งแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น นอกจากนี้ยังให้สถานศึกษาต้องจัดให้นักเรียนหรือนักศึกษาที่ตั้งครรภ์หรือประสบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศ ได้รับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา และให้หน่วยงานรัฐมีมาตรการเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงทางเพศอีกด้วย

และหากผู้ใดไม่ให้ความช่วยเหลือแก่วัยรุ่นที่ตกอยู่ในสภาวะอันตราย หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และหากผู้ใดไม่อำนวยความสะดวก แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอีกด้วย โดยมีรองนายกรัฐมนตรีซึ่งมอบหมายโดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่เสนอนโยบายและแผนปัองกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ นพ.เจตน์ย้ำว่า ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์สนับสนุนให้วัยรุ่นหันไปทำแท้งหรือมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร แต่เน้นการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อเตรียมชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่วัยรุ่นมากกว่า

ขณะที่ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยกับสำนักข่าวไทยว่า จะนำร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวไปพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายใน 20 วันก่อนเสนอกลับมาให้ สนช.พิจารณาอีกครั้ง