ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมว.สธ.นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข วางพวงมาลาถวายราชสักการะ และถวายสดุดีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย เนื่องในวันมหิดล

วันนี้ (24 กันยายน 2558)  เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อยู่บนแท่นฐานเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งผู้แทนหน่วยงาน สมาคม องค์กรต่างๆ วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม เนื่องในวันมหิดลซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ตรงกับวันที่ 24 กันยายนทุกปี  

นพ.ปิยะสกล กล่าวสดุดีว่า สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงมีคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทย ทรงมีพระปรีชาญาณหยั่งเห็นการณ์ไกลว่า ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความผาสุกของพสกนิกร มีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการแพทย์และการสาธารณสุข ที่มีประสิทธิภาพสูง ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ทรงทุ่มเทพระวรกาย สติปัญญาและทรัพย์สินส่วนพระองค์เข้าช่วยเหลือ ค้นคว้าหาแนวทางพัฒนางานด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการพยาบาลให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง เท่าเทียมนานาอารยประเทศ รวมทั้งทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทั้งด้านสังคมสงเคราะห์ การศึกษา การแพทย์การสาธารณสุข เพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เจ็บป่วยและผู้ด้อยโอกาส จนเป็นที่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ประชาชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ถวายพระราชสมัญญานามสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” 

กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อยู่บนแท่นฐานเดียวกัน ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นอนุสรณ์สถิตแห่งความรัก เทิดทูน และน้อมรำลึกถึงพระเมตตาธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมถวายพระเกียรติคุณของทั้งสองพระองค์