ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

หมอณรงค์ ลงนามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็น นพ.สสจ. 10 ตำแหน่ง ผอ.รพศ./รพท. 28 ตำแหน่งแล้ว ให้ขึ้นทะเบียนไว้ 2 ปี เป็นรายชื่อในตะกร้าที่ 3 หลังจากประกาศรายชื่อในตะกร้าที่ 1 และ 2 ไปแล้ว คาดแต่งตั้งโยกย้ายที่จะถึงนี้จะเอาชื่อที่อยู่ในตะกร้า 1 ที่เหลืออีก 2 ราย และในตะกร้า 2 มาคัดเลือกก่อน

28 ก.ย. 58 นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ลงนามในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ผอ.รพท./รพศ. ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร สอบสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ จากการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-11 ส.ค.58 โดยมีผู้ผ่านการพิจารณา ตำแหน่ง นพ.สสจ. 10 ราย และตำแหน่ง ผอ.รพศ./รพท. จำนวน 28 ตำแหน่ง ทั้งนี้ให้ถือประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเป็นการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นเวลา 2 ปี และการประกาศครั้งนี้เป็นการประกาศครั้งที่ 3 แล้ว ซึ่งจะเรียกกันว่ารายชื่อที่อยู่ในตะกร้า ในการประกาศครั้งที่ 1 นั้นผ่านการขึ้นสู่ตำแหน่งเกือบหมด ขณะนี้เหลือประมาณ 2 รายเท่านั้น และในการแต่งตั้งโยกย้ายที่จะถึงนี้ก็จะนำรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่อยู่ในตะกร้า 1 และ 2 มาพิจารณาก่อน

สำหรับตะกร้า 3 มีรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาดังนี้

ตำแหน่ง นพ.สสจ. 10 ราย ดังนี้

1.นพ.เกษม ตั้งเกษมสำราญ

2.นพ.ชัยวัฒน์ ทองไหม

3.นพ.ชัยพร สุชาติสุนทร

4.นพ.ดนัย เจียรกูล

5.นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์

6.นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์

7.นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์

8.นพ.สมหมาย บุญเกลี้ยง

9.นพ.สามารถ ถิระศักดิ์

10.นพ.อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์

ตำแหน่ง ผอ.รพศ./รพท. จำนวน 28 ตำแหน่ง ดังนี้

1.นพ.เกรียงศักดิ์ พิมพ์ดา

2.นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง

3.นพ.ชุมพล เดชะอำไพ

4.นพ.ทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์

5.พญ.ทิพย์รัตน์ ตันสกุลประเสริฐ

6.พญ.ทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา

7.นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค

8.นพ.ธีระศักดิ์ วิริยานนท์

9.พญ.นภาพร สิงขรเขียว

10.นพ.บรรเจิด นนทสูติ

11.นพ.บรรยง เหล่าเจริญสุข

12.นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์

13.นพ.ประวีณ ตัณฑประภา

14.นพ.ปิยะพงษ์ จงรักษ์

15.พญ.เพ็ญศรี มโนวชิรสรรค์

16.พญ.เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์

17.นพ.วัชรินทร์ จันทร์เสม

18.นพ.ศักดา อัลภาชน์

19.นพ.ศิริชัย ศิลปะอาชา

20.พญ.โศรยา ธรรมรักษ์

21.นพ.สมชาย แก้วเขียว

22.นพ.สมชาย เชื้อนานนท์

23.นพ.สมบัติ ภูนวกุล

24.นพ.สมศักดิ์ สุทธิพงศ์เกียรติ์

25.นพ.สุชาติ พรเจริญพงศ์

26.นพ.สุพจน์ แพรนิมิตร

27.นพ.อรุณ ชัยวัฒโนดม

28.พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล