ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วาระ ครม.30 ก.ย.มีพิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน กรณีพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวได้รับการบรรจุข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุข เสนอโดยรองนายกฯ วิษณุ

เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์รายงานวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (30 ก.ย.) ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะ ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แทนนายกรัฐมนตรีที่ยังคงอยู่ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติระดับผู้นำเพื่อรับรองวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 และการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญครั้งที่ 70 ณ สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

มีวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุขคือ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เสนอหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนกรณีพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวได้รับการบรรจุข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุข

ส่วนรายละเอียดวาระอื่นๆ มีดังนี้

สำหรับวาระการประชุมครม. ที่ต้องติดด้านในวันนี้ ในส่วนวาระเพื่อการพิจารณา สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) จะเสนอการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) ขอความเห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แทนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย กระทรวงการคลัง ขออนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมเพื่อการควบคุทางศุลกากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ขอขยายระยะเวลา การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 หมวดงบรายจ่ายอื่นรายการเพิ่มทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และ เสนอการกำหนดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

กระทรวงพลังงานจะเสนอร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเปค ครั้งที่ 12 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้าง ภายใต้โครงการ บรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2) จังหวัดจันทบุรี จำนวน 2 สัญญา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเพื่อนำที่ดินที่เป็นป่าชายเลนในท้องที่อำเภอเมือง และอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชไปจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

การสำนักงบประมาณ จะเสนอแผนงานโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 ก.ย.2558 (โครงการแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้ำในลุ่มน้ำ ชายแดนระหว่างประเทศระยะเร่งด่วนและโครงการเพื่อประสิทธิภาพการเก็บน้ำในลำน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง) พร้อมกับขอรับความเห็นชอบวงเงินตามผลประกวดราคาและขออนุมัติเพิ่มวงเงินขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงบประมาณ

กระทรวงกลาโหม ขออนุมัติจัดทำความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฉบับใหม่ กระทรวงคมนาคมขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดเชยความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน ค.ศ.1992 และเสนอร่างพระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดเชยความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือพ.ศ. ...

กระทรวงแรงงานเสนอการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 187 ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ.2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมฝึกอบรมร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ กระทรวงพลังงาน เสนอ มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2558 (ครั้งที่ 3)

ขณะที่นายวิษณุ เครืองาม นายกรัฐมนตรี เสนอหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนกรณีพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวได้รับการบรรจุข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุข

สำนักเลขานายกรัฐมนตรี (สลน.) ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณพ.ศ. 2555- 2557 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (โครงการยกระดับงานประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับภารกิจสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลโครงการพัฒนาเมืองฯลฯรวม 16 รายการ)

ในส่วนวาระ เพื่อทราบหากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม. เห็นชอบ/ อนุมัติ กระทรวงการคลังเสนอการปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) สนามยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติพ.ศ. 2558- 2564

กระทรวงคมนาคมเสนอร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรีเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน กระทรวงกลาโหมเสนอแผนแม่บทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ พ.ศ.2558-2563

นอกจากนี้ ครม. จะรับทราบรายงาน ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เรื่อง ข้อเสนอการปฏิรูปพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุของโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553) รายงานข้อเสนอเรื่อง การปฏิรูประบบเกษตรพันธสัญญาให้เป็นธรรม ร่างพรบ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม และร่างพรบ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม) ข้อเสนอแนะเรื่อง การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (แผนปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม)

ที่มา : www.posttoday.com