ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ครม.มีมติอนุมัติตั้ง 3 ผู้บริหาร สธ. 1.นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 2.พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ช่วยปลัด สธ. และ พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นผู้ตรวจราชการ สธ.คนใหม่

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ผู้ตรวจราชการกระทรวง จำนวน 3 ราย ดังนี้

นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์

1. นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับต้น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์

2. พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับต้น สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

 

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์

3. พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับต้น กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป