เปิดหลักเกณฑ์เยียวยาเงินเดือน ขรก.สธ.บรรจุรอบแรก

Wed, 2015-09-30 17:54 -- hfocus
Print this pagePrint this page

หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน กรณีพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข

ภายหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (30 ก.ย.) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมนั้น ได้มีมติเห็นชอบ หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน กรณีพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข ตามสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

รายละเอียดของหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีดังนี้

สำนักงาน ก.พ. เสนอว่า เพื่อมิให้พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ซึ่งมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานก่อนเข้ารับการบรรจุเช่นเดียวกับผู้ที่บรรจุตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2555 และได้รับการบรรจุเข้ารับราชการด้วยวิธีการที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งในบางกรณีข้าราชการกลุ่มดังกล่าวอาจเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากบัญชีเดียวกันกับผู้ที่บรรจุตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2555 ในลำดับที่สูงกว่า จนได้รับการบรรจุเข้ารับราชการก่อน ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด รวมทั้งเพื่อเป็นการลดทอนความเหลื่อมล้ำมิให้พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2555 สูญเสียกำลังใจในการปฏิบัติราชการ จึงเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้ข้าราชการที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวได้รับการพิจารณาสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการให้ได้รับการปรับเงินเดือนเพิ่มสูงขึ้น ตามหลักการเช่นเดียวกับการพิจารณาสิทธิประโยชน์ที่ ก.พ. กำหนดตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/154 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2556 โดยมี หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาฯ กำหนดไว้ ดังนี้

ประเภท 1. พนักงานราชการ

>> หลักเกณฑ์ 

1. บรรจุเข้ารับราชการใน สธ. ก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2555 และได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานใน สธ. จนถึงวันก่อนได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งรวมถึงกรณีมีการเว้นช่วงการบรรจุเนื่องจากวันก่อนการบรรจุเป็นวันหยุดราชการ

2. คุณวุฒิระดับปริญญาและดำรงตำแหน่ง “ประเภทวิชาการ” หรือคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาและดำรงตำแหน่ง “ประเภททั่วไป”

>> การให้ได้รับการปรับเงินเดือนเป็นอัตราใหม่

นำอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ. กำหนด เป็นอัตราเงินเดือนเริ่มต้นแล้วบวกกับผลรวมของจำนวนเงินที่ได้เลื่อนขณะเป็นพนักงานราชการ และผลรวมของจำนวนเงินที่ได้เลื่อนเงินเดือนขณะเป็นข้าราชการ ทั้งนี้ หากอัตราเงินเดือนที่คำนวณได้ต่ำกว่าอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิมให้ได้รับในอัตราเดิมต่อไป

ประเภท 2. ลูกจ้างชั่วคราว

>> หลักเกณฑ์ 

1. ปฏิบัติงานเต็มเวลาอย่างต่อเนื่องเสมือนพนักงานประจำเป็นเวลา 1 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุขก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2555 และได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานใน สธ. จนถึงวันก่อนได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งรวมถึงกรณีมีการเว้นช่วงการบรรจุเนื่องจากวันก่อนการบรรจุเป็นวันหยุดราชการ

2. คุณวุฒิระดับปริญญาและดำรงตำแหน่ง “ประเภทวิชาการ” หรือคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาและดำรงตำแหน่ง “ประเภททั่วไป”       

>> การให้ได้รับการปรับเงินเดือนเป็นอัตราใหม่

นำอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ. กำหนด เป็นอัตราเงินเดือนเริ่มต้นแล้วบวกกับจำนวนเงินค่าจ้างที่ลดลงในวันที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ (ส่วนต่างระหว่างอัตราค่าจ้างสุดท้ายกับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ณ วันที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ) (ถ้ามี) และผลรวมของจำนวนเงินที่ได้เลื่อนเงินเดือนขณะเป็นข้าราชการ ทั้งนี้ หากอัตราเงินเดือนที่คำนวณได้ต่ำกว่าอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิมให้ได้รับในอัตราเดิมต่อไป

ประเภท 3. ข้าราชการ

>> หลักเกณฑ์

             -          

>> การให้ได้รับการปรับเงินเดือนเป็นอัตราใหม่

ได้รับการปรับเงินเดือนเป็นอัตราใหม่ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 โดยปรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการข้างต้นก่อนแล้วจึงปรับเงินเดือนข้าราชการเข้าสู่อัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ตามประเภทและระดับที่ได้รับแต่งตั้ง

ที่มา : ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 กันยายน 2558