ขอนายกฯ คืนความสุขให้ พกส.ที่มาจากลูกจ้างชั่วคราว เหตุไม่นับเวลาปฏิบัติงาน

Sun, 2015-10-11 13:24 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เครือข่ายพยาบาลวิชาชีพ พกส.ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้พิจารณาอนุมัตินับระยะเวลาดำรงตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งของ พกส.ที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคในการนับระยะเวลาดำรงตำแหน่ง และการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

นายธรรมนูญ  ติณโสภารัตน์ รองประธานเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข หนึ่งในแกนนำพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) กล่าวว่า สืบเนื่องด้วยการบรรจุข้าราชการของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ไม่สามารถใช้สิทธิการนับระยะเวลาเกื้อกูลตอนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามหนังสือ ก.พ.1008.1/ว154 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2556 ได้ เนื่องจากทาง ก.พ.ให้เหตุผลว่า การจ้างในชื่อของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ยังไม่มีความชัดเจน ส่งผลต่อการปรับเลื่อนระดับในขณะการรับราชการของกลุ่มที่มาจากลูกจ้างชั่วคราวโดยตรง กลับนับระยะเวลาเกื้อกูลได้ ทำให้สามารถเลื่อนระดับได้เร็วกว่ากลุ่มที่เป็น พกส. 

“ทางกระทรวงสาธารณสุข ไม่ได้ให้ข้อมูลว่าเมื่อมีการปรับเปลี่ยนลูกจ้างชั่วคราวเป็น พกส.จะมีผลต่อการนับอายุเกื้อกูลตอนเป็นข้าราชการในอนาคต หาก พกส.ทุกคนทราบว่าการเปลี่ยนจากลูกจ้างชั่งคราวเป็น พกส.จะเป็นเช่นนี้ เชื่อว่าคงไม่มีใครยอมเปลี่ยนเป็น พกส.แน่ เพราะเสียสิทธิที่ควรได้หลายอย่าง แม้ทางกลุ่มได้ทำหนังสือถึง ก.พ.และ สธ.และติดตามทวงถามความคืบหน้ามาหลายฉบับแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้าจากทั้งสองหน่วยงานแต่อย่างใด แกนนำ พกส.จึงได้ตัดสินใจมาร่วมกับชมรมนักวิชาการสาธารณสุข(ประเทศไทย) หรือ ชวส ที่มาติดตามผลการยื่นร้องทุกข์ความเหลื่อมเพดานเงินเดือนด้วย”

ทั้งนี้ นายธรรมนูญ ได้ทำหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่องขอความอนุเคราะห์พิจารณาการนับระยะเวลาเพื่อดำรงตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการ โดย อ้างถึงหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/๑๕๔ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ และ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/๑๓๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่องการบรรจุแต่งตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โดยเครือข่ายขอให้นายกรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติการนับระยะเวลาดำรงตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งของ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคในการนับระยะเวลาดำรงตำแหน่ง และการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน