ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ : บอร์ด สสส. ไฟเขียว "ศ.นพ.ไกรสิทธิ์" เป็นประธานกรรมการสรรหาผู้จัดการ สสส.คนใหม่ พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการ ศ.พญ.ชนิกา, นายระพีพันธุ์ สริวัฒน์ อดีตรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, ผู้แทนกระทรวงการคลัง, ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

ศ.นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ : เมื่อวันที่ 29 ต.ค. พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุน สสส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 10/2558 เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการกองทุน สสส. คนใหม่ แทน ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ อดีตผู้จัดการกองทุน สสส. ที่ได้ลาออกจากตำแหน่ง โดยเห็นชอบให้ ศ.นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ อดีตผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและโภชนาการ สำนักงานอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) สำนักงานใหญ่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี เป็นประธานกรรมการ และผู้มีทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการ อาทิ ศ.พญ.ชนิกา ตู้จินดา อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, นายระพีพันธุ์ สริวัฒน์ อดีตรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, ผู้แทนกระทรวงการคลัง, ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น

คณะกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่สรรหาผู้จัดการคนใหม่ ให้เป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และเสนอชื่อผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

รองนายกฯ กล่าวอีกว่า สำหรับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา จะต้องมีการประกาศเปิดรับสมัครผ่านหน้าหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ สสส. ติดประกาศที่ สสส. รวมถึงมีหนังสือแจ้งหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้สังคมได้รับทราบ โดยคณะกรรมการฯ จะทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครหรือผู้ได้รับเสนอชื่อ และจัดทำบัญชีรายชื่อเพื่อสัมภาษณ์ หรือให้แสดงวิสัยทัศน์ จากนั้นคณะกรรมการฯ จะเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมที่สุดคนหนึ่งต่อคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ สสส. คนใหม่ แต่หากคณะกรรมการกองทุนฯ ไม่เห็นขอบกับรายชื่อที่ถูกเสนอ จะต้องทำการสรรหาใหม่

"ที่ประชุมได้หารือกันถึงประเด็นที่ปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงาน สสส.อย่างเข้มข้น ซึ่ง สสส. ได้เข้าชี้แจงในหลายประเด็น เพื่อให้สังคมได้รับทราบข้อเท็จจริงการดำเนินงานของ สสส. รวมถึงได้เข้าชี้แจงต่อที่ประชุม ศอ.ตช.ไปแล้ว และได้นำข้อคิดเห็นและข้อสรุปชี้แจงต่อที่ประชุมในวันนี้ด้วย" พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าว

ที่มา: www.posttoday.com