ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข กำชับให้หน่วยงานในสังกัด จ้างคนพิการเข้าทำงานตามความสามารถ ขณะนี้หน่วยงานในสังกัด 280 หน่วยงานรับคนพิการทำงานแล้ว เช่น ช่างกายอุปกรณ์ ทำแขนขาเทียม พนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานทำความสะอาด เป็นต้น พร้อมจัดระบบอำนวยความสะดวกและดูแลสุขภาพผู้พิการ มอบกายอุปกรณ์เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2559 อีกด้วย

วันนี้ (8 มกราคม 2559) ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมผู้บริหารและมอบนโยบาย ว่า ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556 มาตรา 33 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องรับคนพิการที่สามารถทำงานได้ 1 คน และถ้าเกิน 50 คน ต้องรับเพิ่มอีก 1 คน โดยพิจารณาจากลักษณะงานที่คนพิการสามารถทำได้ตามความเหมาะสม และให้มีการนับจำนวนผู้ปฏิบัติงานทุกวันที่ 1 ตุลาคม ของแต่ละปี

ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งจ้างคนพิการเข้าทำงานตามความสามารถ เช่น ช่างทำกายอุปกรณ์ พนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานทำความสะอาด เป็นต้น ซึ่งขณะนี้ หน่วยงานได้ดำเนินการจ้างแล้วใน 218 หน่วยงาน จากทั้งหมด 280 หน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่ 100 คนขึ้นไป ทั้งนี้ เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายประการในการจ้างงานคนพิการ กระทรวงสาธารณสุขจะได้ดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือคนพิการ ตามมาตรา 35 ของ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 เช่น ให้สัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน หรือจ้างเหมาบริการ การฝึกงาน จัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ ให้การช่วยเหลือแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ  

สำหรับในปี 2559 นี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบของขวัญปีใหม่ให้คนพิการ ให้คนพิการทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพสามารถรับการฟื้นฟูสมรรถภาพ พัฒนาทักษะบุคลากร ผู้จัดการด้านการดูแลสุขภาพคนพิการ และเพิ่มจำนวนผู้ช่วยนักกายอุปกรณ์/ผู้ช่วยช่างกายอุปกรณ์ ให้เพียงพอกับจำนวนผู้พิการทุกประเภทที่เพิ่มขึ้น