ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข ตั้งคลินิกเชี่ยวชาญทางทันตกรรมทุกภาค ดูแลผู้ที่มีปัญหาฟันซับซ้อนใน 4 กลุ่มโรค พร้อมร่วมทันตแพทยสภา พัฒนา “คลินิกทันตกรรมคุณภาพ” ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพละ 2 แห่ง มอบรางวัลทันตแพทย์ดีเด่นที่ทำงานเพื่อสังคมจนเป็นที่ยอมรับ 4 สาขา

วันนี้ (15 มกราคม 2559) ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมและมอบรางวัลทันตแพทย์ดีเด่นของทันตแพทยสภา วาระที่ 7 พ.ศ. 2556-2559และมอบเกียรติบัตรแก่โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองโครงการคลินิกทันตกรรมคุณภาพ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ทันตแพทย์ ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เสียสละมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 150 คน

นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการดูแลสุขภาพช่องปากแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยตั้งเป้าในปี 2560 ลดฟันผุทั้งฟันน้ำนมและฟันแท้ในเด็กอายุ 3 และ 12 ปี จากร้อยละ 57 ให้เหลือร้อยละ 50 เพิ่มการเข้าถึงบริการส่งเสริมป้องกัน รักษาและฟื้นฟู จากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 40 เพิ่มบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทั่วประเทศให้ได้ร้อยละ 55 ซึ่งได้เร่งดำเนินงานดูแลสุขภาพช่องปากในกลุ่มวัยต่างๆ ได้แก่ แม่และเด็ก ฝึกผู้ปกครองแปรงฟันในคลินิกเด็กดี (Well Child Clinic) ตรวจสุขภาพฟันตั้งแต่ระดับ ป.1 ปรับสภาพแวดล้อมล้อมในโรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม และเปลี่ยนอาหารว่างจากขนมเป็นผลไม้ ร่วมกับการเคลือบหลุมร่องฟันและการทาฟลูออไรด์

ส่วนในชมรมผู้สูงอายุให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากตนเอง และครอบครัว สอนการแปรงฟันสำหรับผู้สูงอายุ ทั้งนี้ได้จัดตั้งคลินิกเชี่ยวชาญทางทันตกรรม (Excellence Center) ในแต่ละภาค ดูแล 4 กลุ่มโรค คือ กลุ่มมะเร็งช่องปาก กลุ่มปากแหว่งเพดานโหว่ กลุ่มเด็กมีโรคประจำตัวที่ซับซ้อนต้องใช้ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษา ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน และกลุ่มผู้สูงอายุ

ทพ.ธรณินทร์ จรัสจรุงเกียรติ นายกทันตแพทยสภากล่าวว่า ทันตแพทยสภา สนับสนุนการพัฒนาคลินิกทันตกรรมให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Thai Dental Safety Goals & Guidelines version 2015) มีการตรวจรับรองจากสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ และทันตแพทยสภา ซึ่งมี รพ.ในเขตสุขภาพเขตละ 2 แห่งที่เข้ารับการตรวจประเมิน หากผ่านเกณฑ์จะเป็น “คลินิกทันตกรรมคุณภาพ”โดยระยะแรก มุ่งเน้น รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเตรียมขยายผลสู่ รพ.รัฐสังกัดอื่นและเอกชน เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการทันตกรรมแก่ประชาชนต่อไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dentalcouncil.or.th หรือ Facebook : Thai Dental Councilโทรศัพท์ 02-951-0420-1

นอกจากนี้ได้มอบรางวัลแก่ทันตแพทย์ที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมจนเป็นที่ยอมรับ 4 คน ได้แก่ 

1.ทันตแพทย์ดีเด่นด้านวิชาการ ศ.ทพ.ดร.ประสิทธิ์ ภวสันต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2.ทันตแพทย์ดีเด่นด้านบริการทันตกรรม ทพญ.ปองใจ วิรารัตน์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี และศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ รพ.มหาราชนครราชสีมา 

3.ทันตแพทย์ดีเด่นด้านทันตสาธารณสุข ทพญ.บุษบา ภู่วัฒนา รพ.อ่าวลึก จ.กระบี่

และ 4.ทันตแพทย์ดีเด่นประเภททันตแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ทพ.ดร.ณัฐวุธ แก้วสุทธา คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ