ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สตง.ส่งหนังสือถึง สปสช.ระบุ ห้ามใช้เงินสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐของ อภ.เพื่อช่วยเหลือผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย เหตุมีรากฐานมาจากงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ด้าน รก.เลขาธิการ สปสช.เผย ก่อนหน้านี้เคยถูกห้ามใช้งบกองทุนฯ มาช่วยเหลือผู้ให้ มติบอร์ด สปสช.จึงเปลี่ยนมาให้ใช้เงินภาครัฐของ อภ.ไปพลางก่อน ที่ประชุมหาทางอ่อนให้ใช้งบหน่วยงานอื่น เช่น สธ.เพื่อช่วยเหลือและทำให้ถูกระเบียบ ส่วนประชุมบอร์ดนัดหน้า เริ่มกระบวนการสรรหาเลขาธิการคนใหม่

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.59 ในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ที่มี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นประธานนั้น นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รักษาการเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช). ได้รายงานในที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 8 ก.พ.ได้รับหนังสือจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ลงวันที่ 5 ก.พ.ส่งถึง สปสช.โดยมีเนื้อหาว่า ตามที่ บอร์ด สปสช.จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 3 ส.ค.58 เห็นชอบให้ใช้เงินสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐขององค์การเภสัชกรรมสำหรับดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการ ซึ่งเป็นเป็นไปตามข้อเสนอที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ได้หารือร่วมกับ สปสช.นั้น สตง.ทักท้วงว่าไม่สามารถใช้ได้ เนื่องจากเงินสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐของ อภ.ถือเป็นเงินที่มีรากฐานมาจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ซึ่งในประเด็นดังกล่าวที่ประชุมบอร์ด สปสช.ได้หารือ และเห็นด้วยว่า ผู้ให้บริการหรือบุคลากรสาธารณสุขควรต้องได้รับการช่วยเหลือหากได้รับความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย แต่เมื่อติดระเบียบว่าไม่สามารถใช้จ่ายเงินตรงนี้ได้ ให้หาแนวทางที่จะใช้งบประมาณจากส่วนอื่น ซึ่ง นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้กำลังจัดทำระเบียบเพื่อช่วยเหลือผู้ให้บริการในส่วนนี้

ทั้งนี้ สปสช.รายงานว่าในแต่ละปี งบประมาณที่ใช้สำหรับการช่วยเหลือผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายเฉลี่ยปีละประมาณ 5 ล้านบาท โดยที่ผ่านมาใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่ในช่วงการตรวจสอบของ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ได้ทักท้วงว่าไม่สามารถนำงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไปจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ให้บริการได้ บอร์ด สปสช.จึงแก้ปัญหาด้วยการมีมติเมื่อวันที่ 3 ส.ค.58 ให้ใช้เงินสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐไปพลางก่อน (ระหว่างรอการตีความจากคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องการใช้งบประมาณ ซึ่งผลการตีความก็ออกมาในแนวทางเดียวกับ คตร.คือ สปสช.ไม่สามารถใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการช่วยเหลือผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการรักษาพยาบาลไม่ได้) และล่าสุด สตง.มีหนังสือว่าไม่สามารถใช้งบประมาณจำนวนนี้ได้เช่นกัน

ขณะเดียวกัน นพ.ปิยะสกล ยังได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช.จะครบวาระ 4 ปี ของการดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สปสช.ในวันที่ 16 พ.ค.59 นี้ ในการประชุมบอร์ด สปสช.ครั้งหน้าคือวันที่ 7 มี.ค.59 จะมีการหารือเพื่อเริ่มกระบวนการสรรหาเลขาธิการ สปสช.คนใหม่ต่อไป ซึ่งปัจจุบัน นพ.วินัย ถูกคำสั่ง ม.44 ย้ายไปปฏิบัติงานที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย.58 เนื่องจากถูก คตร.ตรวจสอบการใช้งบ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เคยให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว หากไม่พบความผิดจะย้ายกลับมา อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผลการตรวจสอบใดๆ ออกมา