ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โรงพยาบาลสระบุรี เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักกายภาพ ผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน เพื่อหาแนวทางการทำงานรูปแบบที่หลากหลาย ตอบสนองต่อบริบทของพื้นที่  ปี 59 สปสช.เขต 4 สระบุรีตั้งเป้าเพิ่มกองทุนฟื้นฟูฯให้ได้ 50% ของพื้นที่

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ โรงพยาบาลสระบุรี ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โรงพยาบาลสระบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สระบุรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “รวมพล คนดูแล SNAP ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” โครงการติดตามระบบการฟื้นฟูสรรถภาพผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลันและการดูแลต่อเนื่องในชุมชน จ.สระบุรี โดยมี นพ.นพพร พงศ์ปลื้มปิติชัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม นพ.ศุภศิลป์ จำปานาค ประธานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โรงพยาบาลสระบุรี กล่าวรายงาน และนางสุวรรณี  ศรีปราชญ์ หัวหน้างาน สปสช.เขต 4 สระบุรีเข้าร่วม มีสหวิชาชีพ นักกายภาพบำบัดจากหน่วยบริการ ผู้ดูแล ผู้นำชุมชนในจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมกว่า 100 คน

นพ.นพพร พงศ์ปลื้มปิติชัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า เนื่องจากปัญหาความพิการที่มีแนวโน้มขยายตัวกว้างขวาง และรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะความพิการทางกายและการเคลื่อนไหว ในขณะที่อัตราเกิด อัตราตายลดลง และประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น ส่งผลให้สัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสพัฒนาให้เกิดระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยเฉพาะผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลันและการดูแลต่อเนื่องในชุมชน อีกทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพของสถานพยาบาลภาครัฐและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยชุมชนในการดูแลสุขภาพให้ได้มาตรฐานต่อเนื่อง

ซึ่งได้รับการสนับสนุนข้อมูลวิชาการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ รพ.สระบุรี ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระบุรี และสมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี ด้านงบประมาณที่ขับเคลื่อนให้ขึ้นโดยการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นระดับจังหวัด (อบจ.สระบุรี) ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้มี 13 หน่วยงานจากการทำงานของทุกภาคส่วนในพื้นที่นำเสนอเรื่องเล่าเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ โรงพยาบาลวังม่วง โรงพยาบาลหนองแซง โรงพยาบาลหนองแค โรงพยาบาลวิหารแดง โรงพยาบาลพระพุทธบาท โรงพยาบาลมวกเหล็ก โรงพยาบาลแก่งคอย โรงพยาบาลบ้านหมอ รพ.สต.ดงตะงาว รพ.สต.ตะกุด รพ.สต.โคกสว่าง และ รพ.สต.พุแค นอกจากนี้ยังมีผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านจาก หมู่ 4 เครือข่ายสุขภาพตำบลหัวปลวก ได้ร่วมนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดแนวคิด และวิธีการในการทำงาน ตลอดจนนวัตกรรม การทำงานในพื้นที่ อีกทั้งปลุกจิตสำนักให้เกิดการทำงานให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  

นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 สระบุรี กล่าวว่า เจตนารมณ์ของการมีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมเข้าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับบุคคลในพื้นที่ได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ เช่น เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพของหน่วยบริการ สถานบริการ องค์กรและชุมชน แก่ผู้ที่มีภาวะจำเป็นที่ต้องการดูแลฟื้นฟู ได้แก่ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

โดยในปี 2559 พื้นที่เขต 4 สระบุรี ซึ่งมี อบจ. 3 แห่งที่เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด ได้แก่ อบจ.พระนครศรีอยุธยา อบจ.สระบุรี และ อบจ.สิงห์บุรี จาก 8 แห่งในพื้นที่และมีงบประมาณลงพื้นที่ 3 แห่งรวม 10 ล้านบาท จาก อบจ.สมทบ 50% เป็นเงิน 5 ล้านบาทและ สปสช.สมทบ 50% เป็นเงิน 5 ล้านบาทเข้ากองทุนฟื้นฟูฯ โดยตั้งเป้า ปี 59 จะได้ อบจ. เข้าร่วม 50% ของพื้นที่ในเขต 4 สระบุรี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง