ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุขเตรียมส่งแพทย์กว่า 1,000 คนในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลับทำงานในภูมิลำเนาทำให้แพทย์กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ห่างไกลทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ตลอดโครงการมีแพทย์ลาออกร้อยละ 18 จับมือกระทรวงศึกษาธิการปรับการเรียนการสอนหลักสูตรของแพทย์ชนบทชั้นปีที่ 4-6 สร้างจิตสำนึกรักชุมชนย้ำรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานชดใช้ทุนให้เต็มกำลัง ความรู้ ความสามารถ

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ที่ โรงแรมเซ็นทรา ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบสัมฤทธิบัตร และให้โอวาทแก่บัณฑิตแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2558 (รุ่นที่ 16) จำนวน 1,034 คน

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า รัฐบาลมีเจตนารมณ์ให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพในทุกพื้นที่ เพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืน โดยแพทย์ที่ปฏิบัติงานในชนบทเป็นผู้ที่ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ขณะนี้จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขยังขาดแคลนมาก กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งการผลิตแพทย์เพิ่ม โดยตามแผนปีการศึกษา 2556-2560 จะมีแพทย์ที่จบการศึกษาทั้งหมด 13,819 คน ในจำนวนนี้เป็นแพทย์จากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท จำนวน 5,001 คน ซึ่งขณะนี้พบพบว่าแพทย์ในโครงการนี้ส่วนใหญ่ประจำอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดเกือบร้อยละ 50  

นอกจากนี้ ยังพบว่าตลอด 22 ปี ของการดำเนินโครงการ มีแพทย์จากโครงการลาออกจากกระทรวงสาธารณสุขประมาณร้อยละ 18 ส่วนใหญ่เนื่องจากต้องการไปเรียนต่อ ดูแลครอบครัวและประกอบอาชีพอื่น ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงจะได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนของแพทย์ชนบทชั้นปีที่ 4-6 ให้ทำงานร่วมกับชุมชนมากขึ้น สร้างจิตสำนึกรักชุมชนเพื่อที่จะให้แพทย์ทำงานในชุมชนได้ยาวนานขึ้น และในปี 2561-2570 ได้เตรียมวางแผนผลิตแพทย์สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาแพทย์ของโครงการดังกล่าวเพื่อให้มีการกระจายแพทย์ทั่วประเทศอย่างทั่วถึง

“ผมอยากจะฝากไว้ก็คือการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานชดใช้ทุน 3 ปีสำหรับแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและปฏิบัติงานชดใช้ทุน 12 ปี สำหรับแพทย์โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ตามสัญญาที่ให้ไว้กับกระทรวงสาธารณสุข และเมื่อกลับไปปฏิบัติงานในอำเภอ หรือจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาทำให้แพทย์กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ห่างไกล ดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติงานให้เต็มกำลัง ความรู้ ความสามารถ ที่สำคัญจะต้องศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอไปตลอดชีวิตของการเป็นแพทย์ เนื่องจากวิทยาการต่างๆ รวมถึงโรคภัยไข้เจ็บมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากเราหยุดการเรียนรู้ หยุดการศึกษาค้นคว้า เราก็จะไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ” นพ.ปิยะสกล กล่าว

ด้าน พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการดำเนินโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทตั้งแต่ปีการศึกษา 2538-2556 มีผู้เข้ารับการศึกษาจำนวน 13,186 คน สำเร็จการศึกษาแล้ว 15 รุ่น จำนวน 5,926 คน ในปีการศึกษา 2558 สำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นที่ 16 จำนวน 1,034 คน กลับไปปฏิบัติงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 352 คน ภาคใต้ 208 คน ภาคเหนือ 89 คน ภาคกลาง 211 คน ภาคตะวันออก 116 คนและภาคตะวันตก 58 คน