ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เตรียมออกประกาศกำหนดแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้สถานพยาบาลทั่วประเทศ ทั้งรัฐและเอกชน ปฏิบัติตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ์ พร้อมให้คณะอนุกรรมการบริหารระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในสถานพยาบาล เร่งหาข้อสรุปราคากลางร่วมกับ รพ.เอกชน

วันนี้ (18 พฤษภาคม 2559) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) ว่า ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ์ (EMCO) ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าในระดับหนึ่ง ยังเหลือในประเด็นที่ต้องเห็นชอบร่วมกันในการกำหนดราคากลาง (Fee Schedule) ได้มอบให้คณะอนุกรรมการบริหารระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในสถานพยาบาล ที่มี พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เร่งหารือให้ได้ข้อสรุปร่วมกับ รพ.เอกชน และมอบให้อนุกรรมการด้านกฎหมาย เชิญคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมพิจารณาแนวทางการออกประกาศ ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 จำนวน 3 ฉบับ

ประกอบด้วย ประกาศกำหนดเรื่อง ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ประกาศกำหนดราคากลาง (Fee Schedule) และประกาศเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติการ หน่วยปฏิบัติการ และสถานพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยฉุกฉินวิกฤต เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิต ได้รับการช่วยชีวิตอย่างรวดเร็ว การดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมทั้งมีระบบบริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ (EMCO Service Call Center) สำหรับประชาชนและสถานพยาบาล ในการตัดสินว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างเร่งด่วน รวมทั้งทำงานเชิงรุก ตรวจสอบและพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตอย่างสม่ำเสมอ และเสนอความคืบหน้าต่อที่ประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินครั้งต่อไป