ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ขยายแนวคิด รพ.พระนั่งเกล้า “คอนโดสุขภาพ Healthy Condo” 8 หน่วยงานผนึกกำลังสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นในชุมชนเขตเมือง มุ่งเป้าผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุได้รับการดูแล ประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะอนามัยที่ดี นำร่องการเคหะบ้านเอื้ออาทรในเขตเมืองนนทบุรี

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ บ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) จ.นนทบุรี ผู้แทน 8 องค์กรภาคีสุขภาพร่วมกันทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดูแลสุขภาพของประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนคอนโดมิเนียม ในชื่อ “Healthy Condo” ระหว่าง บ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) การเคหะแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี 

พิธีลงนามประกอบด้วย นายอำนาจ ดิสสะมาน ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายวิธิเนศวร์ เนียมมีศรี ประธานกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรท่าอิฐ นายประสาร กลั่นคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย นางธนสรณ์ ศรีใช้ประวัติ รักษาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นพ.ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค นพ.เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีและศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ กรมอนามัย และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี 

นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 สระบุรี  กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ จัดทำขึ้นระหว่างผู้แทนจาก 8 องค์กรภาคีสุขภาพ ซึ่งเรียกว่า “องค์กรความร่วมมือคอนโดสุขภาพ (Healthy Condo)” ซึ่งจังหวัดนนทบุรี  โดย นพ.ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เริ่มดำเนินการนำร่องเพื่อลดปัญหาการเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นในพื้นที่โดยเฉพาะที่พักอาศัยที่เป็นคอนโด เมื่อปี 2557 ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช.เขต 4 สระบุรี โดยเครือข่าย รพ.พระนั่งเกล้า ใช้กลยุทธ์ป่าล้อมเมือง ทำโครงการ “คอนโดสุขภาพ” มาเป็นระยะเวลาขึ้นปีที่ 3 เน้นสร้างเครือข่ายผู้อาศัยในคอนโดมิเนียม ตรวจสุขภาพคัดกรองโรคแก่ชาวคอนโดมิเนียม เก็บข้อมูลสุขภาพผู้อาศัยในคอนโดมิเนียมด้วยระบบไอที เช่น พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจจะต้องได้รับยาภายใน 30 นาที เป็นต้น ตลอดจนมีการจัดการคืนข้อมูลสุขภาพคนในพื้นที่แก่ชุมชน เพื่อให้ภาคีสุขภาพร่วมกันจัดการระบบสุขภาพในพื้นที่

หลังจาก รพ.พระนั่งเกล้า ดำเนินโครงการขึ้นปีที่ 3 ทำให้หลายภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญและผนึกกำลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้พักอาศัยในชุมชนคอนโนมิเนียม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้พักอาศัยเอง นิติบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐและเอกชน มุ่งเป้าหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนคอนโดมิเนียม

นพ.ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า กล่าวว่า Healthy Condo มีเจตจำนงที่จะดำเนินการร่วมกันอย่างเต็มที่ตามแนวทาง ได้แก่

1.อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนแบบคอนโดมิเนียมในการสร้างเสริมสุขภาวะและการป้องกันควบคุมโรคที่ยั่งยืน 

2.สร้างและพัฒนาอาสาสมัครสุขภาพที่เป็นจิตอาสาในคอนโดมิเนียมตามความเหมาะสมกับบริบท

3.สนับสนุน ส่งเสริมการเฝ้าระวังสถานะสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผนและแก้ไขปัญหาสุขภาพ

และ 4.ให้บริการด้านสุขภาพเพื่อป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ โรคติดต่อ และภัยสุขภาพ ตามแผนงานโครงการที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน โดยการดำเนินงานในข้อตกลงเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ 29 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป