ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ชมรมเพื่อนโรคไต ยันนโยบายส่งเสริมล้างไตช่องท้องของไทยเดินมาถูกทางแล้ว ช่วยผู้ป่วยไตเข้าถึงการรักษาได้ครอบคลุมภายใต้งบประมาณจำกัด เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ระบุผู้เชี่ยวชาญโรคไตยืนยันตรงกันว่าได้มาตรฐานและยอมรับระดับสากล อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้องนั้นไม่ได้ด้อยกว่าการฟอกไตด้วยเครื่องแต่อย่างใด  

นายธนพล ดอกแก้ว ประธานชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการโจมตีนโยบายส่งเสริมการล้างไตทางช่องท้องของไทยด้วยข้อมูลที่ผิด นอกจากการชี้แจงโดย สปสช.ที่มีหลักฐานข้อมูลยืนยันถึงความโปร่งใสในการจัดหาและจัดซื้อน้ำยาล้างไต ซึ่งได้ชี้แจงหลายรอบแล้ว ยังมีข้อมูลยืนยันจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคไตโดยตรง ไม่ว่าจะเป็น พล.ท.นพ.ถนอม สุภาพร อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต รพ.พระมงกุฎเกล้า และ รศ.นพ.ทวี ศิริวงศ์ อายุรแพทย์โรคไต หัวหน้าสาขาวิชาโรคไต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่างยืนยันตรงกันว่าการล้างไตผ่านหน้าท้องภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นวิธีการล้างไตที่ได้มาตรฐานและยอมรับระดับสากล มีหลายประเทศที่ได้ดำเนินนโยบายนี้เช่นกัน เพราะช่วยให้ผู้ป่วยโรคไตรอดชีวิตได้ จากเดิมมีผู้ป่วยโรตไตเพียงร้อยละ 10 ที่เข้าถึงการรักษาด้วยค่าใช้จ่ายสูงมาก ซึ่งต่างต้องใช้ทุนทรัพย์ครอบครัว ทั้งมีจำนวนไม่น้อยต้องล้มละลายลง นอกนั้นผู้ป่วยโรคไตส่วนใหญ่จะเข้าไม่ถึงการรักษาและเสียชีวิตลง 

ส่วนที่มีการอ้างข้อมูลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตระดับ 10 ซึ่งได้ทำการวิจัยเก็บข้อมูลผู้ป่วยไตจาก รพ.ใหญ่ใน กทม.มาเปรียบเทียบนั้น นายธนพล กล่าวว่า เท่าที่ดูดังกล่าว ไม่มีการอ้างอิงหรือระบุถึงข้อมูลจำนวนผู้ป่วยไตเลย อีกทั้งยังไม่ได้ระบุถึงรายละเอียดเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเข้าถึงการรักษา ซึ่งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านั้นดำเนินโครงการภายใต้งบประมาณที่จำกัด รวมถึงไม่ได้ระบุถึงคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเมื่อเปรียบเทียบระหว่างผู้ป่วยที่ฟอกไตด้วยเครื่องและผู้ป่วยที่ล้างไตผ่านช่องท้อง

นายธนพล กล่าวว่า ที่สำคัญนโยบายของไทยที่เน้นการส่งเสริมการล้างไตทางช่องท้องนั้น ประเทศไทยเดินมาถูกทางแล้ว ทั่วโลกรวมทั้งสมาคมโรคไตมีข้อมูลที่สะสมมาและวิเคราะห์โดยนักวิชาการรวมถึงนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขระดับที่องค์การอนามัยโลกเชิญเป็นที่ปรึกษา ล้วนเห็นว่าอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้องนั้นไม่ได้ด้อยกว่าการฟอกไตด้วยเครื่องแต่อย่างใด และมีความเหมาะสมกับประเทศไทยในปัจจุบัน นานาประเทศก็มีนโยบายส่งเสริมการล้างไตช่องท้องด้วยสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นโดยชัดเจน ซึ่งไทยไม่ใช่ประเทศเดียวในโลกที่ใช้ PD first ประเทศอินโดนีเซียก็เปลี่ยนจากการนโยบายฟอกไตซึ่งล้มเหลว ผู้ป่วยเข้าไม่ถึงบริการ เนื่องจากไม่เหมาะสมกับบริบท และเปลี่ยนมาเป็นล้างไตช่องท้องแทน